Steunmaatregelen in coronatijden

(laatste update 19/08/2020)
De huidige coronacrisis zorgt er nog steeds voor dat sommige bedrijven geheel of gedeeltelijk gesloten zijn of hun zaak niet kunnen openen zoals voorheen. Voor veel bedrijven zorgt dit voor een ernstige economische impact. De regering nam aldus beschermende maatregelen om de bedrijven te ondersteunen tijdens deze moeilijke periode. Hieronder een beknopt overzicht van de op heden geldende steunmaatregelen.

Inhoudstafel

***

 

 

 

Het crisis-overbruggingsrecht voor zelfstandigen

Wat

Dit is een tijdelijk vervangingsinkomen die zelfstandigen kunnen ontvangen omdat ze hun activiteiten moeten onderbreken naar aanleiding van de corona-epidemie.

Periode

Het crisis-overbruggingsrecht dekt momenteel nog de maanden juli en augustus.

NIEUW: Gedeeltelijke verlenging. Zelfstandigen die nog steeds hun zaak (gedeeltelijk) verplicht moeten sluiten, kunnen voor alle maanden tot 31/12/2020 een uitkering ontvangen. Wanneer je uit eigen beweging je activiteit onderbreekt, wordt het overbruggingsrecht vanaf 01/09/2020 niet meer uitgekeerd.

Voor wie

Elke zelfstandige in hoofdberoep (of meewerkende partner) die wordt gedwongen zijn activiteit te onderbreken omwille van de gevolgen van het coronavirus, kan aanspraak maken op deze maatregel. Ook zelfstandigen in bijberoep kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen (zie verder in dit artikel). Startende zelfstandigen kunnen ook gebruik maken van dit crisis-overbruggingsrecht.

Specifiek gaat het om volgende situaties:

 • verplichte of gedeeltelijke sluiting opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad: je komt meteen in aanmerking voor de premie, minimumduur van onderbreking is niet vereist. bv. discotheken en dancings, massa-evenementen zoals festivals,…;
 • Geen opgelegde sluiting maar je bent gedwongen om je activiteit volledig of gedeeltelijk te onderbreken omdat je afhankelijk bent van een activiteit zoals hierboven aangetoond (evenementensector, dancings). Geen minimumduur van onderbreking vereist, er moet wel een bank van afhankelijkheid worden aangetoond;
 • Geen opgelegde sluiting en niet afhankelijk van bovenstaande activiteit maar gedwongen om minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen te sluiten tijdens de betrokken kalendermaand. Er is hier wel een strengere bewijslast! Je moet een oorzakelijk verband aantonen met het coronavirus met objectieve elementen waardoor het onmogelijk is je activiteit opnieuw op te starten. De regels van social distancing inroepen alleen is niet voldoende.

Vergoeding

Indien je als zelfstandige in aanmerking komt onder bovenstaande voorwaarden, zal het maandbedrag van 1.291,69 EUR (met gezinslast 1.614,10 EUR) worden uitbetaald.

Aanvraag

Je kan voor het crisis-overbruggingsrecht een aanvraag indienen bij uw sociaal verzekeringsfonds. De aanvraagformulieren kan u terugvinden op hun respectievelijke website.

Gedeeltelijke uitkering

Komen in aanmerking:

 1. De zelfstandigen in bijberoep met een inkomen tussen de 6.996,89 EUR en 13.993,77 EUR
 2. De actieve gepensioneerden met een zelfstandig inkomen hoger dan 6.996,89 EUR

Zij hebben recht op een halve financiële vergoeding van maximaal 645,85 EUR/maand of 807,05 EUR/maand (met gezinslast).

***

 

 

 

Relance-overbruggingsrecht voor zelfstandigen

Wat

Deze steunmaatregel is gericht op zelfstandigen die hun activiteit heropgestart hebben na een verplichte sluiting gedurende meer dan één kalendermaand en tijdens de heropening nog geconfronteerd worden met beperkingen die leiden tot omzetverlies.

Periode

Momenteel kan dit aangevraagd worden voor de maanden juni, juli en augustus. NIEUW: Dit is momenteel verlengd tot 31/10/2020.

Voorwaarden

Er zijn vier cumulatieve voorwaarden waaraan een zelfstandige moet voldoen om beroep te doen op deze premie:

 1. De activiteit die de zelfstandige uitoefent, was op 3 mei 2020 nog beperkt of verboden door de sluitingsmaatregelen van de overheid;
 2. De activiteit die de zelfstandige uitoefent, mag opnieuw uitgeoefend worden tijdens de volledige maand, zonder beperkingen (met uitzondering van de social distancing maatregelen);
 3. Het 2de kwartaal is er minstens 10% minder omzet of bestellingen in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2018 of 2019;
 4. De maand waarvoor de aanvraag geldt, mag de zelfstandige geen klassiek overbruggingsrecht of crisis-overbruggingsrecht genieten.

 

Vergoeding

Dezelfde vergoeding als het crisis-overbruggingsgrecht, zijnde 1.291,69 EUR (met gezinslast 1.614,10 EUR).

Aanvraag

Je kan voor het relance-overbruggingsrecht een aanvraag indienen bij uw sociaal verzekeringsfonds. De aanvraagformulieren kan u terugvinden op hun respectievelijke website.

 ***

 

 

 

Aanvullende compensatiepremie (ondersteuningspremie)

Wat

Veel ondernemingen die open gebleven zijn of terug opengaan na een verplichte sluiting, moeten nog steeds rekening houden met de geldende exploitatiebeperkingen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Als dit leidt tot minstens 60% omzetdaling in de doorstartperiode kan de zelfstandige aanspraak maken op deze éénmalige en forfaitaire ondersteuningspremie.

Voor wie

 • De onderneming die haar zaak heropend heeft na een verplichte sluiting en in de eerste maand van heropening een omzetdaling kent van minstens 60% door de nog geldende exploitatiebeperkingen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad. Deze onderneming viel eerder onder het toepassingsgebied van de corona hinderpremie;
 • De onderneming die open gebleven is maar door de nog geldende exploitatiebeperkingen, ook geconfronteerd wordt met een omzetdaling van minstens 60% in de periode van 1 mei tot 31 mei 2020. Deze onderneming viel eerder onder het toepassingsgebied van de corona compensatiepremie.

Het omzetverlies van 60% wordt gemeten in een periode van 1 maand vanaf de heropening (of de maand mei indien de onderneming is open gebleven) t.o.v. de overeenkomstige maand van 2019 (aan te tonen via dagontvangsten, geleverde prestaties of een tijdsregistratie).

Vergoeding

 • 2.000,00 EUR
  • zelfstandigen in hoofdberoep
  • zelfstandigen in bijberoep met beroepsinkomen > 13.998,78 EUR
 • 1.000,00 EUR
  • zelfstandigen in bijberoep met beroepsinkomen in 2019 tussen 6.996,89 EUR en 13.998,78 EUR

Aanvraag

De aanvraag moet ten laatste op 31 augustus worden ingediend bij een online applicatie van VLAIO.

***

 

 

 

Aanvullende premies in bepaalde gemeentes

Momenteel zijn er extra premies beschikbaar in de verschillende provincies van België.

Hou dus zeker de website van uw gemeente in de gaten om te zien of u recht hebt op bijkomende premies.

De premies die de lokale overheden verstrekken door de coronacrisis, zullen onder bepaalde voorwaarden belastingvrij zijn in de personen- en vennootschapsbelasting.

In Kortrijk hebt u bijvoorbeeld onderstaande lokale steunmaatregelen:

 • ReCapremie: 1.000 EUR voor restaurants en cafés onder bepaalde voorwaarden;
 • Handelspremie: 500 EUR voor de andere handelszaken onder de vorm van een digitale bon die enkel kan worden besteed bij erkende Kortrijkse leveranciers. Een actie handelaar voor handelaars;
 • Eventpremie: 500 EUR voor ondernemingen uit de eventsector, onder de vorm van een digitale bon die enkel kan besteed worden bij erkende Kortrijkse leveranciers;
 • Kortrijkse leveranciers: elke onderneming die voor 13/03/2020 een actieve vestiging of maatschappelijke zetel had op het grondgebied Kortrijk, kan zich laten erkennen als Kortrijkse leverancier zodat de handels- en eventpremie bij hen besteed kan worden.

***

 

 

 

Versoepeling fiscale verplichtingen

 Sociale bijdragen:

Elke zelfstandige (ongeacht de bijdragecategorie) kan een aanvraag indienen bij hun socialeverzekeringsfonds om de betaling van zijn sociale bijdragen met één jaar uit te stellen zonder dat daarvoor verhogingen worden aangerekend.

Deze maatregel geldt momenteel voor de voorlopige bijdragen van KW1, KW2, KW3 en KW4 van 2020 én de regularisatiebijdragen van kwartalen van 2018 die vervallen op 31/03/2020, 30/06/2020, 30/09/2020 en 31/12/2020.

Concreet betekent dat bv. de voorlopige bijdrage van KW1 2020 en de regularisatiebijdrage van 2018 die vervalt op 31/03/2020 pas betaald moeten worden op 31/03/2021.

Voor KW1, KW2 en KW3 van 2020 moet dit schriftelijk aangevraagd worden vóór 15/09/2020 bij het sociaal verzekeringsfonds. Om een uitstel te bekomen voor KW4 van 2020, moet dit aangevraagd worden vóór 15/12/2020. Hierbij moet gemotiveerd worden waarom u getroffen bent door het coronavirus (bv. ziekte, quarantaine, sluiting, omzetdaling).

In sommige gevallen kan ook een vermindering of zelfs een vrijstelling van de sociale bijdragen worden aangevraagd.

Registratiebelasting

Er worden toleranties toegestaan op het vlak van registratiebelasting en de hierbij na te leven termijnen en voorwaarden. Dit omdat de notariaten tijdens deze corona-maatregelen maar beperkt toegankelijk zijn. Er wordt flexibiliteit toegestaan op de “meeneembaarheid van de registratiebelasting”.

Onder meeneembaarheid wordt begrepen dat onder bepaalde voorwaarden de registratiebelasting die u op een vorige woning hebt betaald, kan aftrekken van de registratiebelasting die op een volgende woning betaald moet worden.

Bv. U koopt een nieuwe woning aan na verkoop van de eerste woning. Voorwaarde van de meeneembaarheid is dat u de verkoop van de eerste woning binnen de 2 jaar na aankoop van de nieuwe woning voltrekt. Deze termijn wordt gecontroleerd via de datum waarop de notariële akte werd verleden.

Door de coronamaatregelen is er beslist om alle termijnen te verlengen met twee maanden te rekenen vanaf het einde van de periode van verstrengde maatregelen. Als referentiedatum wordt momenteel 31/07/2020 gehanteerd. Er geldt dus een algemene termijnverlenging tot en met 30/09/2020. Deze termijnverlenging hoeft niet aangevraagd te worden.

Ook de termijn om een compromis te registreren bij notariële akte (normaal binnen de 4 maanden na ondertekening) wordt verlengd met twee maanden zoals hierboven indien de deadline binnen de periode van de coronamaatregelen zou vallen. Er zal alsook geen belastingverhoging betaald moeten worden door de eventuele laattijdigheid.

Onroerende voorheffing

De aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing voor aanslagjaar 2020 zullen 4 maanden later worden verstuurd, zijnde pas vanaf september 2020 (i.p.v. mei 2020). Het uitstel geldt wel alleen voor vennootschappen en niet voor zelfstandigen.

Verkeersbelasting

Ondernemingen krijgen ook 4 maanden extra uitstel van betalingen voor de verkeersbelastingen, de normale betalingstermijn van 2 maanden wordt dus veranderd naar 6 maanden. Indien u een aanslagbiljet ontvangen hebt van voor 26/03/2020 zal hier nog de oude betalingstermijn van 2 maanden vermeld staan, daar mag u zelf 4 maanden bijtellen. Er wordt voor die extra periode in geen enkel geval nalatigheidsintresten aangerekend.

Dit uitstel is enkel van toepassing voor vennootschappen. Eenmanszaken kunnen een afbetalingsplan aanvragen.

Vrijstelling btw-voorschot in december 2020

De regering besliste dat belastingplichtigen die op periodieke wijze een btw-aangifte indienen, wat die periodiciteit ook is, niet verplicht zijn om het voorschot van december 2020 te betalen. De belasting die verschuldigd is voor de laatste aangifteperiode zal dus uiterlijk op de 20ste dag van de maand die volgt op die aangifteperiode volledig worden betaald.

***

 

 

 

Steunmaatregelen voor werkgevers

Tijdelijke werkloosheid

Werkgevers die genoodzaakt zijn hun werknemers tijdelijk werkloos te stellen, zullen een beroep kunnen doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Er moet hier geen uitgebreide verantwoording worden gegeven, enkel COVID-19 als reden opgeven is voldoende. Ook wordt hier geen onderscheid meer gemaakt tussen een volledige en een gedeeltelijke sluiting van uw bedrijf.

Deze versoepeling geldt voor de periode tussen 13 maart en 31 augustus 2020. Ook de aanvraagprocedure is vereenvoudigd. Als werkgever moet er nog maar één formulier ingediend worden.

Sinds 13 juli 2020 is de werkgever wel verplicht om de werknemers op voorhand (ten minste één dag) te informeren over de periode waarin ze tijdelijk werkloos worden gesteld.

Uitstel van verschuldigde betalingen aan de RSZ

De regering heeft beslist een uitstel van betalingen aan de RSZ te voorzien tot 15/12/2020 in de volgende drie gevallen:

 1. Automatisch uitstel: alle ondernemingen die getroffen worden door een verplichte sluiting door de coronamaatregelen krijgen automatisch dit uitstel en hoeven hier geen aanvraag voor te doen.
 2. Uitstel na voorafgaande aangifte: ondernemingen die niet getroffen zijn door een verplichte sluiting maar zelf hebben beslist dit wel te doen omdat ze de sanitaire maatregelen niet kunnen naleven (bv. Social Distancing) of door andere redenen (bv. sluiting van toeleveranciers), kunnen uitstel van betaling bekomen door een verklaring op eer in te dienen.
 3. Uitstel na voorafgaande aangifte: ondernemingen die niet volledig gesloten zijn maar economisch zwaar getroffen zijn, kunnen uitstel van betaling bekomen door een verklaring op eer in te dienen. De voorwaarden zijn:
  • De omzet is in KW2 2020 sterk gedaald: Btw-aangifte is minstens 65% lager dan in KW2 2019 of KW1 2020.

  OF

  • Loonlast is in KW2 2020 sterk gedaald: de aangegeven loonlast is minstens 65% lager dan in KW2 2019 of KW1 2020.

***

 

 

 

Steunmaatregelen voor de zelfstandige in bijberoep

Sociale bijdragen

 • Vermindering?

Ja! Je kan dit aanvragen via het sociaal verzekeringsfonds voor de vervaldag voor dit kwartaal.

 • Uitstel?

Ja! Er kan een betalingsuitstel gevraagd voor de voorlopige sociale bijdragen van KW1 en KW2 2020 (voor 15/06/2020)  door zelfstandigen in bijberoep die moeilijkheden hebben om de sociale bijdragen te betalen maar enkel als er voorlopige bijdragen betaald worden die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep.

 • Vrijstelling KW1 en KW2?

Op dit ogenblik nog niet

 • Het crisis-overbruggingsrecht?

Ja! Op voorwaarde dat ze voorlopige sociale bijdragen betalen die minstens gelijk zijn aan de minimum bijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep

Werknemer in hoofdberoep maar door de coronacrisis in tijdelijke werkloosheid geplaatst

Normaal kan u een reeds uitgeoefend bijberoep verder uitoefenen tijdens uw werkloosheid indien u daarvan aangifte doet bij de RVA en nog  voldoet aan andere voorwaarden wat betreft het tijdstip van uitoefening en het soort activiteit. Ook mag u in dat geval bepaalde inkomensgrenzen niet overschrijden.

Er wordt nu echter tot 31/08/2020 een versoepeling toegestaan voor de tijdelijk werklozen die vóór de periode van tijdelijke werkloosheid, ook al een bijberoep uitoefenden.

U moet dit niet aangeven en de andere voorwaarden m.b.t. het tijdstip van uitoefening en het soort activiteit vallen weg. De inkomsten zullen ook zonder invloed zijn op de werkloosheidsuitkering.

Let op! De versoepeling wordt verlengd tot 31/12/2020 indien u tewerkgesteld bent in een bijzonder hard getroffen onderneming of behoort tot een bijzonder zwaar getroffen sector (nog geen lijst beschikbaar).

***

 

 

 

Algemene steunmaatregelen

Betalingsuitstel ondernemingskredieten

De overheid en de banksector bereikten reeds een tijd geleden een akkoord over een uitstel van betaling van zowel lopende als nieuwe kredieten om te vermijden dat bedrijven in betalingsmoeilijkheden komen door de coronacrisis.

Door het krijgen van een betalingsuitstel op hun ondernemingskrediet, hoeft de onderneming gedurende maximaal 6 maanden geen kapitaal meer af te lossen maar enkel de intresten op het krediet te betalen. Er zullen hiervoor ook geen administratie- of dossierkosten worden aangerekend.

Na afloop van deze 6 maanden, moeten de betalingen hervat worden. De looptijd van het krediet wordt dan ook verlengd met deze periode van betalingsuitstel.

Voor nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale duur van 12 maanden werd samen met de overheid een garantieregeling uitgewerkt.

Het betalingsuitstel kan aangevraagd worden door KMO’s, zelfstandigen, non-profitorganisaties en niet-financiële ondernemingen en dit voor kredieten met een vast aflossingsplan, kaskredieten of vaste voorschotten.

Er zijn 4 voorwaarden aan dit betalingsuitstel verbonden:

 1. De onderneming heeft betalingsproblemen te wijten aan de coronacrisis
 • Omzet of activiteit is gedaald of zal dalen
 • De onderneming is verplicht gesloten
 • Er wordt volledig of gedeeltelijk beroep gedaan op tijdelijke of volledige werkloosheid
 1. De onderneming is gevestigd in België
 2. Geen achterstal bij lopende kredieten/ bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 01/02/2020 of minder dan 30 dagen achterstal op datum van 29/02/2020
 3. Alle contractuele kredietverplichtingen zijn voldaan bij haar banken gedurende de laatste 12 maanden voorafgaan aan 31/01/2020 en doorloopt geen actieve kredietherstructurering

Alle aanvragen die tot en met 30/04/2020 werden ingediend, konden maximaal 6 maanden betalingsuitstel bekomen tot 31/10/2020. Alle aanvragen na 30/04/2020 behielden de einddatum van 31/10/2020. Er is nu verlenging toegestaan tot 31/12/2020 onder volgende voorwaarden:

 • Een onderneming die reeds betalingsuitstel kreeg, kan een verlenging aanvragen van het lopende betalingsuitstel tot 31/12/2020 indien ze op het moment van de aanvraag van de verlenging nog steeds voldoet aan de bovenstaande 4 voorwaarden;
 • Een onderneming die op heden een betalingsuitstel aanvraagt, kan ook betalingsuitstel krijgen tot 31/12/2020 (op heden is dat dus geen 6 maanden meer).

Let op: deze verlenging of nieuwe aanvraag moet ingediend worden vóór 20/09/2020!

Indien u denkt aanspraak te maken op dit betalingsuitstel, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw bank.

 

Achtergestelde leningen op drie jaar (de coronalening)

Gezien er nog een grote nood is aan extra financiering, zal PMV achtergestelde leningen op een termijn van 3 jaar verschaffen. Deze maatregel geldt enkel voor Vlaamse KMO’s die nood hebben aan versterking van hun eigen vermogen naar aanleiding van het coronavirus. Dit duwtje in de rug is echter enkel voor gezonde, actieve bedrijven en niet voor ondernemingen die al voor de crisis problemen hadden. Daarnaast komen enkel bedrijven in aanmerking:

 • met een effectieve tewerkstelling van min. 80% van hun personeelsbestand op het einde van 2019 (max. 20% tijdelijke werkloosheid) OF
 • die zich ertoe engageren om op zeer korte termijn naar een tewerkstelling van 80% van hun personeelsbestand met maximum 20% tijdelijke werkloosheid (referentie eind 2019) over te gaan OF
 • die minstens 50% van hun personeelsbestand uit het systeem van tijdelijke werkloosheid halen en terug aan het werk zetten.

PMV richt zich op volgende doelgroepen:

 1. Start-ups & scale-ups: (jonge) bedrijven die in de laatste 3 jaren geen recurrente positieve kasstroom hadden en die vernieuwende producten en/of diensten ontwikkelen of reeds op de markt brengen;
 2. Kmo’s en zelfstandigen: die vóór de coronacrisis recurrente positieve kasstromen hadden en hierdoor in aanmerking kwamen voor de klassieke bankfinanciering.

De achtergestelde lening kan toegekend worden voor een minimumbedrag van 25.000,00 EUR en een maximumbedrag van 2.800.000,00 EUR. Er dient wel een onderscheid gemaakt te worden tussen twee schijven:

 • Lening tot 800.000 EUR: geen beperkingen in termen van loonkost of omzet
 • Lening vanaf 800.000 EUR tot 2.800.000 EUR: het maximumbedrag voor de schijf boven 800.000 EUR wordt beperkt tot het grootste van volgende bedragen, zijnde 100% van de loonkost of 12,5% van de omzet

Deze lening zal een jaarlijkse, uitgestelde intrest met zich meebrengen van ofwel 5,00%/6,00% (afhankelijk van schijf) voor start-ups & scale-ups ofwel 4,50% voor kmo’s en zelfstandigen die volledig betaald zal moeten worden op de eindvervaldag.

Update 02/07/2020: voor achtergestelde leningen tot 150.000 EUR geldt een intrestvoet van 3,00%. Deze intrestverlaging zal ook toegepast worden op dossiers van 150.000 EUR of minder die reeds in omloop zijn. Voor ondernemers actief in de autocar-, autobus- en taxisector bedraagt de intrestvoet vast 3,00% ongeacht het kredietbedrag.

Helaas is deze maatregel onverenigbaar met de hinder- of compensatiepremie indien het krediet meer bedraagt dan 75.000 EUR en dit voor beide doelgroepen voor wie de lening bedoeld is. Wie na het ontvangen van één van de premies toch een beroep wil doen op deze achtergestelde lening (>75.000 EUR), zal de premie moeten terugbetalen.

De achtergestelde lening moet aangevraagd worden via de site van PMV voor 15/11/2020. Indien de aanvraag correct en volledig is, zou de doorloopperiode tussen aanvraag en terbeschikkingstelling maximaal 1 maand mogen bedragen.

 

Uitbreiding win-win lening

De win-winlening is sinds 2006 in het leven geroepen. Op deze manier kunnen kmo’s kapitaal verwerven door een achtergestelde lening te verkrijgen van bv. vrienden en familie terwijl zij hiervoor een belastingvoordeel van 2,5% op het geleende bedrag terugkrijgen. Hier werden wel grensbedragen en voorwaarden aan gekoppeld. Deze worden door de coronacrisis uitgebreid/versoepeld als volgt:

 • Privépersonen kunnen voortaan een lening verstrekken tot 75.000 EUR i.p.v. 50.000 EUR;
 • De onderneming kan win-winleningen ontvangen tot 300.000 EUR i.p.v. 200.000 EUR;
 • De looptijd wordt flexibeler waarbij gekozen kan worden tussen de 5 en 10 jaar i.p.v. de oorspronkelijke termijn van 8 jaar;
 • De bestaande win-winleningen die aflopen in 2020, kunnen verlengd worden met maximum 2 jaar waarbij de ontlener zijn belastingvoordeel van 2,5% behoudt;
 • De overheidswaarborg wordt uitgebreid van 30% naar 40%. Indien de onderneming failliet gaat, kan de ontlener dus 40% van zijn geld terugkrijgen via een belastingvermindering. Dit is een tijdelijk regeling, deze hogere waarborg geldt voor alle overeenkomsten die worden afgesloten t.e.m. 31/12/2021, voor de ganse looptijd.

Dit zal gelden voor alle overeenkomsten die afgesloten worden tot 31/12/2021.

Momenteel kan je nog geen gebruik maken van de vernieuwde voorwaarden. Het systeem van aanvraag (via PMV) wordt hierop nog aangepast.

 

Handelshuur

Dit is een steunmaatregel voor handelszaken die moeilijkheden hebben om hun huur verder te betalen. De Vlaamse overheid engageert zich om maximum 2 huurperiodes voor te schieten, op voorwaarde dat de verhuurder één of twee maanden huur kwijtscheldt. Specifiek wordt de lening uitbetaald aan de verhuurder, terwijl de huurder degene is die de lening aangaat. De lening kan maximaal 35.000 EUR bedragen en dient in een periode van 18 maanden aan een intrest van 2% terugbetaald te worden. De terugbetaling begint pas na 6 maanden te lopen. Het gehele geleende bedrag moet dus terugbetaald zijn ten laatste 24 maanden na toekenning van het krediet.

Bv. als de verhuurder de huurgelden van september en/of oktober kwijtscheldt, dan komt er – via een lening- geld voor de huur van de twee volgende maanden, zijnde november en december. Belangrijk is ook dat enkel bedrijven die verplicht waren hun locatie te sluiten door de coronamaatregelen beroep kunnen doen op deze lening.

De lening-handelshuur aanvragen kan via een systeemtool op de website van VLAIO en kan ingediend worden tot 01/10/2020. De huurder doet de aanvraag, waarop deze erna bevestigd moet worden door de verhuurder. VLAIO onderzoekt de aanvraag en stuurt de gegevens door naar PMV voor de opmaak van de leningsovereenkomst. Zodra PMV de leningsovereenkomst ondertekend door de huurder terug ontvangen heeft, stort ze het verschuldigde bedrag op rekening van de verhuurder. De betaling zal gelden als een betaling van de huurder.

*

 

 

 

Het welvaartsfonds

Belgen zijn spaarders, zover is duidelijk. Er staat een torenhoog bedrag van in totaal 284 miljard euro geparkeerd op de spaarboekjes. Een aanzienlijk bedrag hiervan wordt gedefinieerd als “slapend spaargeld”.

De bedoeling is om een fonds met een waarde van 500 miljoen euro op te starten dat zal beleggen in kapitaalsverhogingen of achtergestelde leningen bij Vlaamse bedrijven. De overheid stort alvast 240 miljoen euro via PMV (Participatiemaatschappij Vlaanderen, het investeringsvehikel van de Vlaamse overheid) om het fonds aan te vullen maar kijkt dus naar de sparende Vlaming om dit  verder aan te vullen.

Hoe werkt het concreet? U kan als particulier aandelen aankopen in het fonds, dat zo het geld kan investeren in bedrijven. In ruil voor deze inbreng, krijgt u een belastingvoordeel van 2,5% voor 3 jaar lang met een maximum van 1.000 euro in totaal. Er wordt ook een voordeel voorzien op vlak van erfbelasting. Indien u zou komen te overlijden, dan zal maar 3% erfbelasting geheven worden op de investering in het fonds en niet meegerekend worden in het vermogen.

Het fonds zal zijn kapitaal vooral richten op beginnende bedrijven (start-ups en scale-ups), maar ook naar innovatieve bedrijven die bepaalde ethische voorwaarden nakomen. Geen concrete voorwaarden maar wel het ethisch handelen en de Vlaamse verankering zullen belangrijk zijn in de beoordeling.

Momenteel kan nog geen beroep gedaan worden op dit fonds, het is nog in voorbereiding.

*

 

Het vriendenaandeel

Naast de win-winlening die familie en vrienden kunnen gebruiken om geld te lenen aan een kmo, komt er nu ook een vriendenaandeel die hen moet aanmoedigen om aandelen te verwerven. Dezelfde bedragen die worden verstrekt als achtergestelde lening (win-winlening) zullen ook als kapitaalparticipatie kunnen worden gegeven. De grensbedragen zullen dus moeten worden gerespecteerd, de kredietgever kan maximaal 75.000 EUR investeren en als ondernemingen kan je op deze manier maximaal 300.000 EUR kapitaal verwerven.

De win-winlening kan niet gecombineerd worden met het vriendenaandeel, er kan wel gekozen worden om een deel van het bedrag als lening te geven en een deel als kapitaal.

Hier wordt een fiscaal voordeel in de personenbelasting tegenover gesteld van 2,5% gedurende 5 jaar.

 

Vlaams beschermingsmechanisme

De Vlaamse regering heeft een nieuwe steunmaatregel in het leven geroepen die in tegenstelling tot vroegere steunmaatregelen geen forfaitair bedrag zal uitmaken maar gekoppeld zal worden aan de omzet van een bedrijf.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

 • Je bent een bedrijf die tussen 1 augustus en 30 september hun omzet met 60% of meer zagen dalen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar (ondernemingen die open zijn, met uitzondering van jaarlijkse sluitingsperiode)
 • De onderneming voldeed aan de voorwaarden voor de eerste compensatiepremie of hinderpremie

De premie bedraagt 7,5% van de omzet, exclusief BTW in de referentieperiode (augustus en september 2019) en is beperkt tot maximum 15.000 EUR per onderneming. Voor zelfstandigen in bijberoep wordt de premie gehalveerd (3,75%).

De aanvraag kan pas gebeuren na 30 september en moet uiterlijk ingediend zijn op 15/11/2020.

Beperkingen:

 • Ondernemingen die regelmatig maaltijden aanbieden of traiteurzaken kunnen alleen een bedrag van 3000 euro of meer krijgen als ze werken met een geregistreerd kassasysteem, de zogenaamde witte kassa.
 • Ondernemingen die sinds de start van de coronacrisis nog steeds verplicht gesloten zijn, zoals de discotheken, vallen niet onder het toepassingsgebied van dit beschermingsmechanisme omdat zij nog steeds de dagpremie van 160 euro per dag kunnen krijgen.

Consumptiecheque

De werkgever krijgt hierbij de kans zijn werknemers te belonen met een fiscaal voordelige consumptiecheque die niet enkel in de horeca bruikbaar is maar ook in de cultuur- en sportsector. Dit ter ondersteuning van de zwaarst getroffen sectoren door extra koopkracht toe te kennen aan je werknemers.

De uitgaven voor deze cheques zijn aftrekbaar als beroepskost bij de werkgever en worden vrijgesteld van inkomstenbelasting bij de werknemer. Deze cheque krijgt een beperkte levensduur tot 12 maanden na opheffing van de sluiting van de horeca, zijnde 07/09/2021 en mag toegekend worden tot 31/12/2020.

Hij kan worden besteed in:

 • de horeca
 • culturele handelszaken
 • sportverenigingen
 • kleine handelszaken die minstens 1 maand lang hun deuren moesten sluiten

Het maximumbedrag dat je per werknemer kan geven, is 300,00 EUR. De consumptiecheque kan aangekocht worden via een erkende uitgiftemaatschappij (Edenred, Sodexo of Monizze) of bij sommige lokale besturen en andere ondernemingen.

Recuperatie van verliezen (“Carry Back”)

Aangezien ondernemingen nood hebben aan liquide middelen op een zo kort mogelijke termijn, kunnen ze geraamde verliezen van het coronajaar 2020 éénmalig reeds verwerken in de aangifte van het boekjaar 2019 door ze te compenseren met de winsten of baten van het voorgaande jaar om op deze manier de te betalen belasting voor 2019 te verminderen.

 

Uitbreiding Tax shelter

De tax shelter voor start-ups & scale-ups wordt uitgebreid. Dit is voortaan ook toegankelijk voor kmo’s en gevestigde bedrijven die negatief beïnvloed zijn door de coronacrisis.

 

Verhoogde investeringsaftrek

Om te vermijden dat investeringen door kmo’s en zelfstandigen zouden worden stopgezet, wordt de investeringsaftrek op vaste activa die worden verkregen tussen 12/03/2020 en 31/12/2020 verhoogd tot 25%. Deze aftrek is enkel van toepassing op kmo’s. De termijn voor de overdracht van een ongebruikte investeringsaftrek voor investeringen in 2019 wordt verlengd tot de 2 volgende belastbare tijdperken i.p.v. 1 belastbaar tijdperk.