Steunmaatregelen in coronatijden

(laatste update 19/05/2020)
De huidige coronacrisis zorgt ervoor dat veel bedrijven verplicht geheel of gedeeltelijk moesten sluiten of nog steeds gesloten zijn. Voor veel bedrijven zorgt dit voor een ernstige economische impact. De regering nam aldus beschermende maatregelen om de bedrijven te ondersteunen. Hieronder een beknopt overzicht van de steunmaatregelen.

Inhoudstafel

***

 

 

 

De corona hinderpremie

Wat

Een subsidie om bedrijven financieel te steunen tijdens de periode van sluiting van hun locatie door de coronamaatregelen.

Voor wie

Elke onderneming met een fysieke locatie in het Vlaams Gewest die rechtstreeks door de overheid verplicht wordt om volledig te sluiten. Dit moet gaan om zaken die minstens één voltijds en volwaardig inkomen (VTE) hebben, de zaakvoerder telt hier echter ook als VTE.

Bij vrijwillige sluiting wordt de premie dus niet toegekend. Er zijn wel andere steunmaatregelen waarop eventueel beroep kan worden gedaan zoals bv. het crisis-overbruggingsrecht zoals hieronder verder in het artikel uiteengezet.

Vergoeding

De premie wordt toegekend per vestiging voor zover in de bijkomende vestigingen minstens één voltijds personeelslid tewerkgesteld is (of meerdere deeltijdsen die samen gelijk zijn aan één VTE). Dit met een maximum van 5 premies per onderneming. In de horecasector is het voldoende dat de verbruiksruimte gesloten werd om in aanmerking te komen van de hinderpremie (zodat afhaal nog mogelijk blijft).

 • eenmalig € 4.000,00
 • na 5 april 2020 per bijkomende sluitingsdag € 160,00 (hier wordt rekening gehouden met de openingsdagen voor 14 maart 2020)

Deze hinderpremie kan gecumuleerd worden met het overbruggingsrecht voor zelfstandigen. De hinderpremie is ook belastingvrij.

Aanvraag

Enkel online via een toepassing van VLAIO. De aanvraag moet ingediend zijn uiterlijk op 18 juni 2020.

***

 

 

 

Het crisis-overbruggingsrecht voor zelfstandigen

Wat

Dit is een tijdelijk vervangingsinkomen die zelfstandigen kunnen ontvangen omdat ze hun activiteiten moeten onderbreken naar aanleiding van de corona-epidemie.

Periode

Het crisis-overbruggingsrecht dekt de maanden maart, april, mei en juni 2020 maar dit wordt mogelijks nog verlengd.

Voor wie

Elke zelfstandige in hoofdberoep (of meewerkende partner) die wordt gedwongen zijn activiteit te onderbreken omwille van de gevolgen van het coronavirus, kan aanspraak maken op deze maatregel. Ook zelfstandigen in bijberoep kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen (zie verder in dit artikel). Startende zelfstandigen kunnen ook gebruik maken van dit crisis-overbruggingsrecht. Verder moet je in België wonen en geen andere sociale uitkering genieten.

Specifiek gaat het om twee soorten categorieën:

 1. De zelfstandige die zijn activiteit verplicht moeten onderbreken naar aanleiding van de sluitingsmaatregelen door de overheid:
  • Volledige onderbreking, ongeacht de duur van de onderbreking bv. uitbaters horecazaken, kledingzaken, …
  • Gedeeltelijke onderbreking, ongeacht de duur van de onderbreking bv. handelszaken die op bepaalde uren verplicht moeten sluiten of die verplicht of afspraak moeten werken, horeca die verbruikszaal moet sluiten maar wel nog afhaal voorziet,…
 2. De zelfstandige die zijn activiteit niet verplicht moet onderbreken naar aanleiding van de sluitingsmaatregelen door de overheid, maar omwille van het coronavirus zijn activiteit onderbreekt gedurende minimum 7 opeenvolgende kalenderdagen. Concreet gaat het hier dus om zelfstandigen die niet moeten sluiten van de overheid maar dit wel doen omdat ze (onrechtstreeks) ernstige moeilijkheden ervaren waardoor de noodzaak ontstaat zijn activiteit te onderbreken.

Behoor je tot deze laatste categorie, dan zijn bepaalde activiteiten toch toegestaan zonder dat je je uitkering verliest:

 • Spoedgevallen: dringende consultaties door zorgverleners (bv. medici, paramedici of dierenartsen)
 • Minimale activiteiten om het voortbestaan van je onderneming te garanderen bv. mails en telefoons beantwoorden

Vergoeding

Indien je als zelfstandige in aanmerking komt onder bovenstaande voorwaarden, zal het maandbedrag van 1.291,69 EUR (met gezinslast 1.614,10 EUR) worden uitbetaald.

Je kan voor het crisis-overbruggingsrecht een aanvraag indienen bij uw sociaal verzekeringsfonds. De aanvraagformulieren kan u terugvinden op hun respectievelijke website.

Aanvraag

Aanvraag bij uw sociaal verzekeringsfonds voor het einde van het 2de kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin je de activiteit hebt stopgezet. Indien u al een aangifte hebt ingediend voor maart en april hoeft dat niet nog eens te doen voor mei, dit wordt automatisch toegekend. Indien u echter nog aanspraak wil maken op het overbruggingsrecht voor de maand juni, dan moet hiervoor een nieuwe aanvraag ingediend worden.

Halve uitkeringen overbruggingsrecht

Twee nieuwe categorieën kunnen voor maart, april en mei een halve uitkering overbruggingsrecht aanvragen. Dit zijn:

 1. De zelfstandigen in bijberoep met een inkomen tussen de 6.996,89 EUR en 13.993,77 EUR
 2. De actieve gepensioneerden met een zelfstandig inkomen hoger dan 6.996,89 EUR

Zij hebben recht op een halve financiële vergoeding van maximaal 645,85 EUR/maand of 807,05 EUR/maand (met gezinslast).

Cumulatie van de uitkering overbruggingsrecht met een vervangingsinkomen is wél mogelijk in bepaalde gevallen maar met een maximumplafond van 1.614,10 EUR. Bv. Een zelfstandige in bijberoep krijgt voor zijn activiteit in loondienst een tijdelijke werkloosheidsuitkering van 1.200,00 EUR per maand, dan krijgt de bijberoeper nog 414,10 EUR overbruggingsrecht.

***

 

 

 

De compensatiepremie

Wat

Een subsidie om ook bedrijven financieel te steunen die niet verplicht moeten sluiten door de overheid maar een significant omzetverlies lijden.

Voor wie

Ondernemers in alle soorten sectoren zoals de (para)-medische beroepen, de landbouwsector, de evenementensector, freelancers, schilders, loodgieters, dienstenleveranciers, gespecialiseerde voedings- en drankenwinkels etc. Bedrijven die dus geen fysieke locatie hebben en hierdoor de hinderpremie mislopen, kunnen onder bepaalde voorwaarden beroep doen op de compensatiepremie.

Uitgesloten zijn:

 • Holdingvennootschappen
 • Patrimoniumvennootschappen
 • Activiteiten van hoofdkantoren
 • Managementvennootschappen waarvan de bestuurder diensten verleent aan een onderneming die reeds een compensatiepremie ontving en waarin deze ook bestuurder of vennoot is

Dit zijn de voorwaarden:

 • Omzetverlies van minstens -60% t.a.v. dezelfde periode vorig jaar. De referentieperiode is momenteel 14/03/2020 t.e.m. 30/04/2020.
 • Voor starters (die uiterlijk gestart zijn op 12/03/2020): omzetverlies van minstens -60% t.a.v. het neergelegde financieel plan.
 • VZW’s: omzetverlies van minstens -60% én er moet minstens één iemand voltijds zijn tewerkgesteld.

De omzetdaling moet veroorzaakt zijn door bv. opgelegde verplichtingen inzake social distancing, verminderde afname van producten en diensten door professionele klanten omdat zij hun zaak moesten sluiten,….De omzetdaling mag dus niet veroorzaakt zijn door uitgestelde facturatie of de loutere omzetdaling door verminderde vraag.

Vergoeding

Let wel op: de compensatiepremie kan NIET gecumuleerd worden met de hinderpremie of de achtergestelde leningen van PMV.

Bij meerdere vestigingen per onderneming, is er een maximum van 5 premies per onderneming.

De premie bedraagt:

 • 3.000,00 EUR,
  • indien je zelfstandige in hoofdberoep bent
  • indien je zelfstandige in bijberoep bent en sociale bijdragen betaalt als een zelfstandige in hoofdberoep (beroepsinkomen van minstens 13.993,78 EUR)
 • 1.500,00 EUR
  • indien je als zelfstandige in bijberoep een inkomen hebt tussen de 6.996,89 EUR en 13.993,78 EUR
  • indien je als zelfstandige in bijberoep verplicht moet sluiten én een inkomen hebt tussen de 6.996,89 EUR en 13.993,78 EUR)

Let op! De premie geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep als ze hun werkzaamheden combineren met een job als werknemer die meer dan 80% bedraagt.

Aanvraag

De aanvraag moet online ingediend worden via een toepassing bij VLAIO, ten laatste op 30 juni 2020. Er moet een verklaring op eer worden ingediend waarbij aangetoond wordt dat er sprake is van een omzetverlies van meer dan 60%. De aanvraag moet ten laatste op 30 juni 2020 ingediend worden. De bewijsstukken van de omzetdaling moeten gedurende 5 jaar worden bijgehouden.

***

 

 

 

Versoepeling fiscale verplichtingen

Openstaande schuld (van voor 12/03/2020) m.b.t. BTW, vennootschapsbelasting of personenbelasting:

Er kan een afbetalingsplan aangevraagd worden. Geen boetes of intresten bij laattijdige betaling. Aanvraag voor 30/06/2020 met bewijs dat er schade geleden wordt door de coronasituatie.

Aanslagbiljetten personenbelasting en vennootschapsbelasting die opgemaakt zijn ná 12/03/2020:

Er wordt voorzien in een extra betalingstermijn van twee maanden zonder aanrekening nalatigheidsintresten.

Uitstel van betaling bedrijfsvoorheffing op persoonlijke wedde:

Betaling voor
Termijn verlengd tot
Maandaangifte – maart 2020 15/06/2020
Maandaangifte – april 2020 15/07/2020
Kwartaalaangifte – KW1 2020 15/06/2020

Uitstel BTW-aangifte:

Uitstel voor het indienen van de BTW-aangifte:

Aangifte over periode
Termijn verlengd tot
April 2020 05/06/2020

 

Uitstel van betaling BTW (zonder boetes of intresten):

Betaling voor
Termijn verlengd tot
Maandaangifte – februari 2020 20/05/2020
Maandaangifte – maart 2020 20/06/2020
Maandaangifte – april 2020 20/07/2020
Kwartaalaangifte – KW1 2020 20/06/2020

 

Versnelde BTW-teruggave (en aanvraag)

Indien u een btw-tegoed hebt (saldo op 31/03/2020), krijgt u deze normaal per kwartaal terugbetaald ongeacht of je nu een maand- of kwartaalaangever bent. Alle btw-belastingplichtigen kunnen  nu aanspraak maken op een versnelde teruggave terwijl normaal enkel starters of vergunninghouders maandelijks het btw-tegoed kunnen terugvragen.

Concreet moet er dus niet gewacht worden op de aangifte voor de maand maart om het btw-tegoed terug te vragen. Het zal ook geen drie maanden (normale termijn) duren alvorens het bedrag op uw rekening wordt gestort. Dankzij deze maatregel is dat uiterlijk op 30/04/2020.

De aangifte moet wel ingediend zijn ten laatste op 03/04/2020 en de basisvoorwaarden voor de btw-teruggave blijven van toepassing.

Sociale bijdragen:

Schriftelijke aanvraag bij uw sociale verzekeringsfonds om de betaling van bijdragen uit te stellen waarbij gemotiveerd wordt waarom u getroffen bent door het coronavirus (bv. ziekte, quarantaine, sluiting, omzetdaling).

De aanvraag moet gebeuren vóór 15/06/2020 om voor KW1 en KW2 uitstel van betaling te krijgen. Je krijgt dan één jaar uitstel:

 • De bijdrage van KW1 2020 moet betaald worden tegen 31/03/2021
 • De bijdrage van KW2 2020 moet betaald worden tegen 30/06/2021

In sommige gevallen kan ook een vermindering of zelfs een vrijstelling van de sociale bijdragen worden aangevraagd.

Registratiebelasting

Er worden toleranties toegestaan op het vlak van registratiebelasting en de hierbij na te leven termijnen en voorwaarden. Dit omdat de notariaten tijdens deze corona-maatregelen maar beperkt toegankelijk zijn. Er wordt flexibiliteit toegestaan op de “meeneembaarheid van de registratiebelasting”.

Onder meeneembaarheid wordt begrepen dat onder bepaalde voorwaarden de registratiebelasting die u op een vorige woning hebt betaald, kan aftrekken van de registratiebelasting die op een volgende woning betaald moet worden.

Bv. U koopt een nieuwe woning aan na verkoop van de eerste woning. Voorwaarde van de meeneembaarheid is dat u de verkoop van de eerste woning binnen de 2 jaar na aankoop van de nieuwe woning voltrekt. Deze termijn wordt gecontroleerd via de datum waarop de notariële akte werd verleden.

Door de coronamaatregelen is er beslist om alle termijnen te verlengen met twee maanden te rekenen vanaf het einde van de periode van verstrengde maatregelen. Deze gelden voorlopig tot 19/04/2020 waardoor de termijn voor de registratiebelasting al verlengd is tot 19/06/2020.

Ook de termijn om een compromis te registreren bij notariële akte (normaal binnen de 4 maanden na ondertekening) wordt verlengd met twee maanden zoals hierboven indien de deadline binnen de periode van de coronamaatregelen zou vallen. Er zal alsook geen belastingverhoging betaald moeten worden door de eventuele laattijdigheid.

Onroerende voorheffing

De aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing voor aanslagjaar 2020 zullen 4 maanden later worden verstuurd, zijnde pas vanaf september 2020 (i.p.v. mei 2020). Het uitstel geldt wel alleen voor vennootschappen en niet voor zelfstandigen.

Verkeersbelasting

Ondernemingen krijgen ook 4 maanden extra uitstel van betalingen voor de verkeersbelastingen, de normale betalingstermijn van 2 maanden wordt dus veranderd naar 6 maanden. Indien u een aanslagbiljet ontvangen hebt van voor 26/03/2020 zal hier nog de oude betalingstermijn van 2 maanden vermeld staan, daar mag u zelf 4 maanden bijtellen. Er wordt voor die extra periode in geen enkel geval nalatigheidsintresten aangerekend.

Dit uitstel is enkel van toepassing voor vennootschappen. Eenmanszaken kunnen een afbetalingsplan aanvragen.

***

 

 

 

Steunmaatregelen voor werkgevers

Tijdelijke werkloosheid

Werkgevers die genoodzaakt zijn hun werknemers tijdelijk werkloos te stellen, zullen een beroep kunnen doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Er moet hier geen uitgebreide verantwoording worden gegeven, enkel COVID-19 als reden opgeven is voldoende. Ook wordt hier geen onderscheid meer gemaakt tussen een volledige en een gedeeltelijke sluiting van uw bedrijf.

Deze versoepeling geldt voor de periode tussen 13 maart tot 30 juni 2020. Ook de aanvraagprocedure is vereenvoudigd. Als werkgever moet er nog maar één formulier ingediend worden.

Uitstel van verschuldigde betalingen aan de RSZ

De regering heeft beslist een uitstel van betalingen aan de RSZ te voorzien tot 15/12/2020 in de volgende drie gevallen:

 1. Automatisch uitstel: alle ondernemingen die getroffen worden door een verplichte sluiting door de coronamaatregelen krijgen automatisch dit uitstel en hoeven hier geen aanvraag voor te doen.
 2. Uitstel na voorafgaande aangifte: ondernemingen die niet getroffen zijn door een verplichte sluiting maar zelf hebben beslist dit wel te doen omdat ze de sanitaire maatregelen niet kunnen naleven (bv. Social Distancing) of door andere redenen (bv. sluiting van toeleveranciers), kunnen uitstel van betaling bekomen door een verklaring op eer in te dienen.
 3. Uitstel na voorafgaande aangifte: ondernemingen die niet volledig gesloten zijn maar economisch zwaar getroffen zijn, kunnen uitstel van betaling bekomen door een verklaring op eer in te dienen. De voorwaarden zijn:
  • De omzet is in KW2 2020 sterk gedaald: Btw-aangifte is minstens 65% lager dan in KW2 2019 of KW1 2020.

  OF

  • Loonlast is in KW2 2020 sterk gedaald: de aangegeven loonlast is minstens 65% lager dan in KW2 2019 of KW1 2020.

***

 

 

 

Steunmaatregelen voor de zelfstandige in bijberoep

Sociale bijdragen

 • Vermindering?

Ja! Je kan dit aanvragen via het sociaal verzekeringsfonds voor de vervaldag voor dit kwartaal.

 • Uitstel?

Ja! Er kan een betalingsuitstel gevraagd voor de voorlopige sociale bijdragen van KW1 en KW2 2020 (voor 15/06/2020)  door zelfstandigen in bijberoep die moeilijkheden hebben om de sociale bijdragen te betalen maar enkel als er voorlopige bijdragen betaald worden die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep.

 • Vrijstelling KW1 en KW2?

Op dit ogenblik nog niet

 • Het crisis-overbruggingsrecht?

Ja! Op voorwaarde dat ze voorlopige sociale bijdragen betalen die minstens gelijk zijn aan de minimum bijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep

 • De hinderpremie?

Ja! Op voorwaarde dat je gelijkaardige sociale bijdragen zoals een zelfstandige in hoofdberoep betaalt.

Werknemer in hoofdberoep maar door de coronacrisis in tijdelijke werkloosheid geplaatst

Normaal kan u een reeds uitgeoefend bijberoep verder uitoefenen tijdens uw werkloosheid indien u daarvan aangifte doet bij de RVA en nog  voldoet aan andere voorwaarden wat betreft het tijdstip van uitoefening en het soort activiteit. Ook mag u in dat geval bepaalde inkomensgrenzen niet overschrijden.

Er wordt nu echter tot 30/06/2020 een versoepeling toegestaan voor de tijdelijk werklozen die vóór de periode van tijdelijke werkloosheid, ook al een bijberoep uitoefenden.

U moet dit niet aangeven en de andere voorwaarden m.b.t. het tijdstip van uitoefening en het soort activiteit vallen weg. De inkomsten zullen ook zonder invloed zijn op de werkloosheidsuitkering.

***

 

 

 

Algemene steunmaatregelen

 

Betalingsuitstel ondernemingskrediet

De overheid en de banksector bereikten een akkoord over de betaling van lopende en nieuwe kredieten om te vermijden dat bedrijven in betalingsmoeilijkheden komen door de coronacrisis.

Door dit uitstel van betaling van een ondernemingskrediet, hoeft de onderneming gedurende maximaal 6 maanden geen kapitaalaflossingen meer te doen maar enkel de intresten op het krediet te betalen. Er zullen geen administratie- of dossierkosten worden aangerekend voor dit uitstel.

Na deze 6 maanden zijn afgelopen, moeten de betalingen hervat worden. De looptijd van het krediet wordt dan ook verlengd met deze periode van betalingsuitstel.

Voor nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale duur van 12 maanden werd samen met de overheid een garantieregeling uitgewerkt.

Het betalingsuitstel kan aangevraagd worden door KMO’s, zelfstandigen, non-profitorganisaties en niet-financiële ondernemingen en dit voor kredieten met een vast aflossingsplan, kaskredieten of vaste voorschotten.

Er zijn hier 4 voorwaarden aan verbonden:

 1. De onderneming heeft betalingsproblemen te wijten aan de coronacrisis
 • Omzet of activiteit is gedaald of zal dalen
 • De onderneming is verplicht gesloten
 • Er wordt volledig of gedeeltelijk beroep gedaan op tijdelijke of volledige werkloosheid
 1. De onderneming is gevestigd in België
 2. Geen achterstal bij lopende kredieten/ bij de belastingen of sociale zekerheidsbijdragen op 01/02/2020 of minder dan 30 dagen achterstal op datum van 29/02/2020
 3. Alle contractuele kredietverplichtingen zijn voldaan bij haar banken gedurende de laatste 12 maanden voorafgaan aan 31/01/2020 en doorloopt geen actieve kredietherstructurering

De aanvraag moet bij de bank ingediend worden, liefst een week voor de vervaldag van de aflossing voor de komende maand. Indien u denkt aanspraak te maken op dit betalingsuitstel, neem dan zo snel mogelijk contact met hen op.

Alle aanvragen die tot en met 30/04/2020 worden ingediend, kunnen maximaal 6 maanden betalingsuitstel bekomen tot 31/10/2020. Alle aanvragen na 30/04/2020 behouden de einddatum van 31/10/2020.

 

Achtergestelde leningen op drie jaar

Gezien er nog een grote nood is aan extra financiering, zal PMV achtergestelde leningen op een termijn van 3 jaar verschaffen. Deze maatregel geldt enkel voor Vlaamse KMO’s die nood hebben aan versterking van hun eigen vermogen naar aanleiding van het coronavirus. Dit duwtje in de rug is echter enkel voor gezonde, actieve bedrijven en niet voor ondernemingen die al voor de crisis problemen hadden. Daarnaast komen enkel bedrijven in aanmerking:

 • met een effectieve tewerkstelling van min. 80% van hun personeelsbestand op het einde van 2019 (max. 20% tijdelijke werkloosheid) OF
 • die zich ertoe engageren om op zeer korte termijn naar een tewerkstelling van 80% van hun personeelsbestand met maximum 20% tijdelijke werkloosheid (referentie eind 2019) over te gaan OF
 • die minstens 50% van hun personeelsbestand uit het systeem van tijdelijke werkloosheid halen en terug aan het werk zetten.

PMV richt zich op volgende doelgroepen:

 1. Start-ups & scale-ups: (jonge) bedrijven die in de laatste 3 jaren geen recurrente positieve kasstroom hadden en die vernieuwende producten en/of diensten ontwikkelen of reeds op de markt brengen;
 2. Kmo’s en zelfstandigen: die vóór de coronacrisis recurrente positieve kasstromen hadden en hierdoor in aanmerking kwamen voor de klassieke bankfinanciering.

De achtergestelde lening kan toegekend worden voor een minimumbedrag van 25.000,00 EUR en een maximumbedrag van 2.000.000,00 EUR. Er dient wel een onderscheid gemaakt te worden tussen twee schijven:

 • Lening tot 800.000 EUR: geen beperkingen in termen van loonkost of omzet
 • Lening vanaf 800.000 EUR tot 2.000.000 EUR: het maximumbedrag voor de schijf boven 800.000 EUR wordt beperkt tot het grootste van volgende bedragen, zijnde 100% van de loonkost of 12,5% van de omzet

Deze lening zal een jaarlijkse, uitgestelde intrest met zich meebrengen van ofwel 5,00%/6,00% (afhankelijk van schijf) voor start-ups & scale-ups ofwel 4,50% voor kmo’s en zelfstandigen die volledig betaald zal moeten worden op de eindvervaldag.

Helaas is deze maatregel onverenigbaar met de hinder- of compensatiepremie indien het krediet meer bedraagt dan 75.000 EUR en dit voor beide doelgroepen voor wie de lening bedoeld is. Wie na het ontvangen van één van de premies toch een beroep wil doen op deze achtergestelde lening (>75.000 EUR), zal de premie moeten terugbetalen.

De achtergestelde lening moet aangevraagd worden via PMV voor 15/11/2020. Indien de aanvraag correct en volledig is, zou de doorloopperiode tussen aanvraag en terbeschikkingstelling maximaal 1 maand mogen bedragen.

 

Bescherming tegen faillissement

Er werd een moratorium op faillissementsprocedures ingevoerd. Concreet betekent dit dat elke onderneming als schuldenaar beschermd zal worden tegen inbeslagnames, faillietverklaring en gerechtelijke ontbinding. De betalingstermijnen die reeds opgenomen zijn in een reorganisatieplan zullen ook verlengd worden. Verder kunnen ook de lopende overeenkomsten niet éénzijdig of gerechtelijk worden ontbonden wegens wanbetaling.

De regeling is wel enkel voor ondernemingen die al in een goede financiële situatie verkeerden voor de corona-crisis (d.w.z. voor 18 maart 2020).

 

Uitbreiding win-win lening

De win-winlening is sinds 2006 in het leven geroepen. Op deze manier kunnen kmo’s kapitaal verwerven door een achtergestelde lening te verkrijgen van bv. vrienden en familie terwijl zij hiervoor een belastingvoordeel van 2,5% op het geleende bedrag terugkrijgen. Hier werden wel grensbedragen en voorwaarden aan gekoppeld. Deze worden door de coronacrisis uitgebreid/versoepeld als volgt:

 • Privépersonen kunnen voortaan een lening verstrekken tot 75.000 EUR i.p.v. 50.000 EUR;
 • De onderneming kan win-winleningen ontvangen tot 300.000 EUR i.p.v. 200.000 EUR;
 • De looptijd wordt flexibeler waarbij gekozen kan worden tussen de 5 en 10 jaar i.p.v. de oorspronkelijke termijn van 8 jaar;
 • De overheidswaarborg wordt uitgebreid van 30% naar 40%. Indien de onderneming failliet gaat, kan de ontlener dus 40% van zijn geld terugkrijgen via een belastingvermindering.

Dit zal gelden voor alle overeenkomsten die afgesloten worden tot 31/12/2021.

Momenteel kan je nog geen gebruik maken van de vernieuwde voorwaarden. Het systeem van aanvraag (via PMV) wordt hierop nog aangepast.

 

Handelshuur

Er is een nieuwe steunmaatregel voor handelszaken die moeilijkheden hebben om hun huur nog te betalen. De Vlaamse overheid engageert zich om maximum 2 huurperiodes voor te schieten, als de verhuurder één of twee maanden huur kwijtscheldt. Specifiek wordt de lening uitbetaald aan de verhuurder, terwijl de huurder degene is die de lening aangaat. De lening kan maximaal 25.000 EUR bedragen en dient in een periode van 18 maanden aan een intrest van 2% terugbetaald te worden. De terugbetaling begint pas na 6 maanden te lopen.

De maatregel geldt vanaf april 2020. Bv. als de verhuurder de huurgelden van april of mei kwijtscheldt, dan komt er – via een lening- geld voor de huur van de twee volgende maanden, zijnde juni en juli. De banken treden op als loket om de aanvragen te behandelen en de terugbetaling op te volgen. Belangrijk is ook dat enkel bedrijven die verplicht waren hun locatie te sluiten door de coronamaatregelen beroep kunnen doen op deze lening.

De lening-handelshuur aanvragen kan momenteel nog niet. De modaliteiten moeten nog uitgewerkt worden door PMV en de banken.