De maatschap: voortaan een minder flexibele en minder discrete onderneming

Een burgerlijke maatschap is een populair instrument in het kader van familiale vermogensplanning, die tot voor kort aan weinig formaliteiten onderworpen was en slechts minimaal gereglementeerd werd. In de keuze voor een maatschap waren de flexibiliteit, de kostprijs en het uiterst discrete karakter meestal doorslaggevend, aangezien vaak enkel de betrokken personen en hun planningsraadgever van de constructie afwisten.

Lees meer …

Het nieuwe insolventierecht: meer dan louter coördinatie

De Wet van 11 augustus 2017 heeft een Boek XX toegevoegd aan het Wetboek Economisch Recht (hierna “WER”) en is in werking getreden op 1 mei 2018. Boek XX WER brengt de Wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen (hierna de “WCO”) en de Faillissementswet van 8 augustus 1997 samen tot één geheel. Belangrijk hierbij is dat de wetgever zich niet heeft beperkt tot het louter coördineren van voornoemde wetgevingen, maar tevens van de gelegenheid gebruik heeft gemaakt om een aantal punten grondig te wijzigen. Dit geeft een kort overzicht van de opvallendste wijzigingen.Lees meer …

Het UBO-register: De nieuwe informatieverplichting vanaf 31 oktober 2018

In het kader van de strijd tegen witwassen van geld en de financiering van terrorisme zal het voor vennootschappen, trusts, vzw’s, stichtingen en juridische entiteiten die vergelijkbaar zijn met trusts of fiducieën heel binnenkort verplicht worden om hun uiteindelijke begunstigden bij te houden in een centraal register: het UBO-register.

Wij beantwoorden alvast enkele vragen over deze nieuwe informatieverplichting.Lees meer …

Vlaanderen: Na afschaffing beroepsbekwaamheid, nu ook basiskennis bedrijfsbeheer afgeschaft

Nog even in herinnering brengen: Eerder werd het bewijs van beroepskennis voor een aantal beroepen reeds afgeschaft. Ieder die zich geroepen voelt om bij wijze van voorbeeld als kapper, masseur, opticien, beenhouwer of bakker te starten, kan dit zonder enige belemmering (zie ons vorig artikel “Vlaanderen: afschaffing beroepsbekwaamheid vanaf 1 januari 2018”). Opgelet: voor de beroepen uit de bouwsector blijft de voorwaarde van beroepskennis momenteel wél nog vereist!

Lees meer …

Herevalueer bestaande vermogens – en successieplanningen voor 1 september 2019

De wet van 31 juli 2017 tot hervorming van het erfrecht werd op 1 september 2017 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en trad in werking op 1 september 2018. Met deze inwerkingtreding heeft ons erfrecht (dat zijn grondslag kent in de Franse Revolutie) – na 200 jaar – zijn lang verwachte facelift gehad. Dit nieuwe erfrecht – en de nieuwe innovatie krachtlijnen waarin het voorziet – belangt eenieder van ons aan. Uit bepaalde onderzoeken blijkt dat slechts een klein deel van de bevolking (20%) aan successie-en vermogensplanning doet. Bijgevolg weet een groot deel van de bevolking het antwoord niet op een cruciale vraag, namelijk wat er gebeurt met ons vermogen na ons overlijden.

Lees meer …

De essentie van het nieuwe vennootschapsrecht

4 basisvennootschapsvormen

Onder het motto ‘less is more’ wordt sterk gesnoeid in het aantal vennootschapsvormen. Het ingewikkeld kluwen van 17 mogelijke vennootschapsvormen wordt ontrafeld en gereduceerd tot 4 basisvormen:

  • de Maatschap met daarbij het onderscheid tussen enerzijds de Maatschap zonder rechtspersoonlijkheid en anderzijds de Maatschap met rechtspersoonlijkheid (VOF/Comm. V.);
  • de Coöperatieve Vennootschap (CV);
  • de Besloten Vennootschap (BV);
  • de Naamloze Vennootschap (NV).

Lees meer …

Voorafbetalingen vennootschapsbelasting

De voorafbetaling van de vennootschapsbelasting is een mogelijkheid om de belastingen die je in de toekomst zal moeten betalen, deels of volledig op voorhand te betalen.

De voorbije jaren was de vermeerdering die je moest betalen indien je niet voorafbetaalde slechts een klein percentage. Daardoor werden nog weinig mensen aangespoord om veel vooraf te betalen. In het zomerakkoord besliste de regering echter hier strenger op te gaan toezien.  Lees meer …

De invloed van het zomerakkoord op vooruitbetaalde kosten

Op het einde van een boekjaar wordt er meestal een prognose opgesteld met betrekking tot de resultaten van de vennootschap. Dit om na te zien of er al dan niet een groot bedrag aan winst zal zijn. Het kan immers voorkomen dat de winst groter is dan voorgaande jaren door een uitzonderlijke opbrengst, een daling van de kosten of gewoon door groei van de onderneming. Winst is zeker een positief gegeven maar betekent echter ook meer te betalen belastingen.Lees meer …