Legal disclaimer

Algemeen

Deze voorwaarden hebben betrekking op het gebruik van onze website accofisc.be. Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

Accofisc.be is een website van Groep Accofisc BV, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 24 bus 2, met ondernemingsnummer 0831.826.171. Groep Accofisc heeft verschillende kantoren verspreid over West- en Oost Vlaanderen. Als u een contractuele relatie heeft of zou aangaan is dit met één van de volgende entiteiten en niet met Groep Accofisc BV:

  • Accofisc BV, met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 24 bus 2 met ondernemingsnummer 0882.598.644 en met ITAA-nummer 50.023.506;
  • Accofisc Gent BV, met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 24 bus 2, met ondernemingsnummer 0847.473.261 en met ITAA-nummer 50.023.809;
  • Fiscobra BV, met maatschappelijke zetel te 9060 Zelzate, Burgemeester Jos. Chalmetlaan 39 met ondernemingsnummer 0437.168.904 en met ITAA-nummer 50.448.686;
  • Accofisc BVS, met maatschappelijke zetel te 8551 Heestert, Vierkeerstraat 2 bus 1 met ondernemingsnummer 0765.725.522 en met ITAA-nummer 11.355.767.

Doel van de website

Met de website beoogt Groep Accofisc:

  • u vrijblijvende informatie te verschaffen omtrent de kantoren en de door haar aangeboden diensten;
  • u algemene fiscale en juridische informatie te verstrekken via vnl. nieuwsbrieven en -berichten;
  • een middel aan te bieden om in contact te komen met de kantoren van Groep Accofisc.

U kan ons contacteren via de website of via een andere weg, maar u dient er rekening mee te houden dat zo’n contactname niet automatisch betekent dat u klant bent of zal worden van een kantoor van Groep Accofisc. Wij aanvaarden klanten enkel na daarover expliciete afspraken te hebben gemaakt en op basis van onze algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De op de website verstrekte informatie en gegevens zijn eigendom van Groep Accofisc en haar verbonden vennootschappen. Deze website, inclusief de lay-out, teksten, logo’s, foto’s, data en andere items, evenals de vormgeving en structuur van de website en de erop vervatte informatie, zijn beschermd door intellectuele rechten. Het is verboden zonder ons voorafgaand schriftelijk akkoord de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Nieuwsbrieven en -berichten

Onze nieuwsbrieven en -berichten beogen u algemene informatie te bezorgen, die niet noodzakelijk allesomvattend is. Zij houden geen fiscale en/of juridische analyse van een concrete situatie in en kunnen bijgevolg niet als een advies worden beschouwd. Om uw eigen concrete situatie te beoordelen, dient u steeds een deskundige te raadplegen voor inlichtingen.

Onze nieuwsbrieven en -berichten mogen gekopieerd en verspreid worden, maar enkel in hun geheel. Wenst u zich in te schrijven op onze nieuwsbrieven dan kan dit op de contact-pagina van de website. Wenst u deze niet langer te ontvangen, dan kan u zich uitschrijven onderaan op de nieuwsbrief.

Informatie op de website

De informatie over de onderwerpen die u op deze website aantreft, zijn louter informatieve, algemene besprekingen en kunnen in geen geval als gepersonaliseerd en bindend advies worden beschouwd. Groep Accofisc zal in de mate van het mogelijke inspanningen leveren om haar verstrekte informatie zo accuraat en up-to-date mogelijk te houden, maar zij biedt hier geen garantie toe. Groep Accofisc en haar verbonden vennootschappen aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op informatie die op deze site te vinden is. Als u advies wenst op basis van uw persoonlijke situatie dient u contact met ons op te nemen. De informatie op de website wordt daarom geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Groep Accofisc behoudt in alle geval het recht voor om de informatie op de website op elk tijdstip te wijzigen.

Groep Accofisc en haar verbonden vennootschappen zijn evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de website, zouden voorkomen. Groep Accofisc en haar verbonden vennootschappen zijn evenmin verantwoordelijk voor de content op externe websites die via deze site te bereiken zouden zijn.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Door deze website te bezoeken, aanvaardt u dat de volledige inhoud op deze website, met inbegrip van de wettelijke informatie, beheerst wordt door het Belgisch recht en overeenkomstig het Belgisch recht moet worden geïnterpreteerd. De rechtbanken van de ligging van de maatschappelijke zetel van Groep Accofisc zijn, bij uitsluiting van alle andere, territoriaal bevoegd om kennis te nemen van geschillen die zouden rijzen met betrekking tot deze website of het gebruik ervan.