Icon biljetten 2

Beperking betaling in contanten

Voor betalingen en schenkingen in contanten geldt sinds 2017 niet langer de regel van 10%. Tot dat moment mocht een handelaar voor verkopen van meer dan 3.000 euro een voorschot van maximaal 10% van het bedrag in cash ontvangen. Op heden is de maximumgrens voor contante betalingen vastgelegd op 3.000 euro.

Deze algemene regel is enkel van toepassing voor betalingen tussen een handelaar en een consument. Tussen consumenten onderling geldt deze maximumgrens niet. Als een particulier dus een wagen verkoopt, is er geen limiet op het gebruik van contant geld.

Uitzonderingen op de algemene regel

Bij een verkoop tussen een handelaar en een consument mag er maximaal 3.000 euro cash betaald worden, behalve bij onroerende goederen. Daarbij is enkel betaling via overschrijving of cheque toegelaten, er mag niets cash betaald worden.

Bij een verkoop tussen consumenten onderling mag er onbeperkt met cash geld betaald worden, behalve voor onroerende goederen (cash = verboden) en roerende goederen in openbare verkoop (max. 3.000 euro).

Edele metalen, oude metalen en koperen kabels hebben opnieuw een andere regeling. In geval van openbare verkoop geldt de maximumgrens van 3.000 euro. In geval van onderhandse verkoop is de regelgeving afhankelijk van de situatie:

Verkoop door

Consument

Professional

Aan consument

Onbeperkt

3.000 euro (algemene regel)

Aan professional

  • Edele metalen en oude metalen: 500 euro + identificatie van de consument (speciale regel tegen diefstal en heling)
  • Koperen kabels: geen betaling in contanten mogelijk

Geen betaling in contanten mogelijk. (speciale regel tegen witwassen)

Het bedrag splitsen?

De beperking van 3.000 euro heeft bovendien geen betrekking op het bedrag van een te betalen prijs, maar op het bedrag van de som die in contanten wordt betaald of geschonken. Een betaling of schenking van 5.000 euro kan dus tot 3.000 euro contant worden betaald. Het resterende bedrag moet op een andere manier betaald worden.

Belangrijk is dat de beperking van 3.000 euro van toepassing blijft voor “een geheel van verrichtingen waartussen een verband lijkt te bestaan”. Er bestaat een vermoeden van verband tussen verrichtingen die alle volgende kenmerken bezitten:

  • uitgevoerd tussen dezelfde partijen;
  • hetzelfde doel of doelen waartussen een verband bestaat (bijvoorbeeld diverse werkzaamheden die door eenzelfde onderneming voor eenzelfde werf worden uitgevoerd, diverse opeenvolgende schenkingen aan een vzw door eenzelfde persoon of zijn familieleden);
  • volgen elkaar snel op.

Als de verschillende verrichtingen hierdoor als één verrichting worden aanzien, dan moet de beperking van 3.000 euro in contanten worden toegepast op alles samen en niet op elke verrichting afzonderlijk.

Wetgeving

In de antiwitwaswet wordt bepaald dat verrichtingen die niet kunnen worden toegewezen aan een bepaalde schuld, altijd worden verondersteld te zijn betaald of ontvangen in het kader van verrichtingen waartussen een verband bestaat. Is de boekhouding dus zodanig ondoorzichtig dat het onmogelijk is om bedragen correct toe te wijzen aan specifieke schuldbetalingen, dan worden deze betalingen als één enkele betaling beschouwd. De som is dan onderhevig aan de beperking van 3.000 euro in contanten.

Ten slotte bevat de wetgeving ook twee nieuwe vermoedens:

  • Elke betaling wordt vermoed contant te zijn tot het tegendeel is aangetoond;
  • De betaling wordt vermoed in België te zijn gebeurd als één partij Belg is, of in België verblijft, of in België activiteit uitoefent.

Gevolgen van niet-naleving?

Wie de regelgeving niet naleeft, loopt het risico op strafrechtelijke boetes. Deze kunnen opgelegd worden aan zowel de verkoper als de koper. De boete kan oplopen tot 225.000 euro, met een maximum van 10% van het onwettig in contanten betaald bedrag. Wie deze sanctie wil vermijden, doet er dus goed aan deze bepalingen te volgen.

Wenst u meer informatie?

Neem contact met ons via onderstaand formulier of boek een afspraak.
Boek meteen een afspraak!
Default contact

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Laat hier uw gegevens na.