Icon boekhouding 5

Bouwsector: aangifte van werken, inhoudingsplicht en aanwezigheidsregistratie

Op de website van de Sociale inlichtingen en Opsporingsdienst, worden regelmatig sociale flitscontroles op voorhand aangekondigd. Het loont dus zeker de moeite om af en toe eens een kijkje te nemen op de website van de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdiensten. Bovendien biedt de Sociale inlichtingen en Opsporingsdienst ook een checklist met de documenten die zoal worden gecontroleerd tijdens zo’n sociale controle. Lees deze checklist dus zeker even na en controleer of u zo’n controle zou doorstaan!

Als opdrachtgever/aannemer van werken in onroerende staat heeft u tal van wettelijke verplichtingen, maar in het opzicht van de controles wensen wij er toch een drietal te benadrukken. Deze kunnen bij eventuele niet-naleving zware gevolgen voor u inhouden, nl.:

  1. de verplichting tot aangifte van werken in onroerende staat
  2. de verplichting tot controle van sociale of fiscale schulden van uw (onder)aannemer.
  3. de verplichting tot registratie van aanwezigheid van alle personen op de werf die werken in onroerende staat verrichten.

1. De verplichting tot aangifte van werken in onroerende staat

U dient, als aannemer van werken in onroerende staat, aangifte te doen van de werken aan de diverse bevoegde diensten (denk aan: Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en Hygiëne in het bouwbedrijf (NAVB), de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg-Administratie van de Arbeidsveiligheid (AAV), …).

De verschillende aangiftes, moeten gedaan worden vóór de start van de werkzaamheden door de aannemer van de werken in onroerende staat en kunnen gedaan worden aan de hand van de volgende weblink. Indien de aannemer de aangifte van werken niet doet voor de start van de werkzaamheden, kan er een sanctie worden opgelegd van 5% van het totale bedrag van de werken (excl. BTW).

De verplichting van aangifte voor werken in onroerende staat is evenwel niet vereist voor de aannemer die een beroep doet op één onderaannemer voor werken waarvan het bedrag (excl. BTW) lager ligt dan 5.000 EUR of wanneer er géén beroep wordt gedaan op een onderaannemer en indien de werken lager liggen dan 30.000 EUR.

2. Controleren of de (onder)aannemer sociale of fiscale schulden heeft en eventuele inhoudingen uitvoeren op de factuur.

Opdrachtgevers, aannemers en onderaannemers die werken in onroerende staat (laten) uitvoeren, moeten nagaan of hun (onder)aannemers sociale of fiscale schulden hebben. Is dat het geval, dan moeten zij een bepaald percentage van het factuurbedrag inhouden en doorstorten aan de RSZ (voor sociale schulden) of de FOD Financiën (voor fiscale schulden). Dit op straffe van hoofdelijke aansprakelijkheid voor de sociale en fiscale schulden van hun medecontractant.

Met de onlinedienst Inhoudingsplicht Sociale Zekerheid kan u nagaan of de inhoudingsplicht van toepassing is op de factuur die een aannemer u voorlegt. Als de aannemer sociale schulden heeft, moet u 35% van het bedrag dat u hem verschuldigd bent, inhouden en doorstorten aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Met de onlinedienst Inhoudingsplicht FOD Financiën kan u nagaan of een aannemer die u een factuur voorlegt, fiscale schulden heeft. Zo ja, dan moet u 15% van het bedrag dat u hem verschuldigd bent, inhouden en doorstorten aan de FOD Financiën.

3. Controleren van de naleving van “Check in at work” (aanwezigheidsregistratie)

De aanwezigheidsregistratie door middel van de “check in at work” is verplicht voor alle tijdelijke of mobiele bouwplaatsen indien het totale bedrag van de werken in onroerende staat 500.000 EUR (excl. BTW) bereikt bij de aanvang van de werkzaamheden en/of tijdens de werkzaamheden. De registratie dient dagelijks te gebeuren voor de aanvang van de werken. Het niet naleven van de “check in at work” verplichting kan gesanctioneerd worden met een administratieve geldboete tot 3.000 EUR per werknemer of een strafrechtelijke geldboete tot 6.000 EUR per werknemer.

U ziet dat inbreuken op deze wettelijke verplichtingen zware gevolgen voor u teweeg kunnen brengen. Bereid u voortaan goed voor op een sociale controle via de checklist van de Sociale inspectie en ga na welke documenten u zoal bij de hand moet houden om een controle zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Heeft u hieromtrent nog vragen of wenst u hierover meer informatie te verkrijgen, aarzel dan niet om ons te contacteren!

Wenst u meer informatie?

Neem contact met ons via onderstaand formulier of boek een afspraak.
Boek meteen een afspraak!
Default contact

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Laat hier uw gegevens na.