Icon doel 2

Steunmaatregelen in coronatijden

(laatste update 06/08/2021)

De COVID-19 crisis is helaas nog steeds niet helemaal voorbij. De regering nam al diverse maatregelen om de bedrijven te ondersteunen tijdens deze moeilijke periode. Deze zijn ondertussen al gewijzigd, verlengd en er zijn andere bijgekomen. Hieronder een beknopt overzicht van de belangrijkste op heden geldende steunmaatregelen.

Het overbruggingsrecht voor zelfstandigen in 2021

In bepaalde gevallen kunnen zelfstandigen tijdens de COVID-19 crisis beroep doen op één van de uitkeringen van het overbruggingsrecht als vervangingsinkomen. We onderscheiden hier 4 soorten uitkeringen:

Dubbel corona-overbruggingsrecht

Het dubbel corona-overbruggingsrecht kan nog verkregen worden voor de maand januari 2021 tot en met 30 september 2021 door zelfstandigen die verplicht gesloten zijn door corona of zelfstandigen waarvan hun activiteit volledig afhankelijk is van deze verplicht gesloten sectoren.

Corona-overbruggingsrecht (pijler 1)

Dit zal gelden voor zelfstandigen die nog steeds beoogd worden door de sluitingsmaatregelen opgelegd door de overheid inzake corona. Dit overbruggingsrecht zal pas in werking treden vanaf 1 oktober 2021 gezien het dubbele overbruggingsrecht is verlengd tot en met 30 september 2021.

Overbruggingsrecht omzetdaling (pijler 2)

Dit is een vervangingsinkomen die zelfstandigen kunnen ontvangen omdat ze geconfronteerd worden met een aanzienlijke daling van het omzetcijfer (minstens 40%) als gevolg van de COVID-19 crisis. Aanvraag mogelijk voor de maanden januari tot en met september 2021.

Overbruggingsrecht bij quarantaine of gesloten klas, school of kinderopvang (pijler 3)

In bepaalde gevallen is het ook mogelijk om een vergoeding te ontvangen bij quarantaine of zorg voor een kind. Dit nog tijdens de maanden januari tot en met 30 september 2021.

Het Vlaams beschermingsmechanisme (luik 10)

Ook voor de periode juli t.e.m. september 2021 (dus niet meer op maandbasis) voorziet de regering een verlenging van het Vlaams beschermingsmechanisme maar het toepassingsgebied wordt beperkt. Enkel specifieke sectoren zullen hier beroep op kunnen doen (o.a. discotheek, dancings, feestzalen, hotels en eventbedrijven).

Deze maatregel is nog niet operationeel.

Globalisatiemechanisme

Wat

Subsidie voor ondernemingen die in de laatste 3 kwartalen van 2020 (1 april 2020 t.e.m. 31 december 2020) een aanzienlijk omzetverlies geleden hebben onder de hierna bepaalde voorwaarden.

Voorwaarden
 • De onderneming moet actief zijn sinds 30/09/2020 en een exploitatiezetel in Vlaanderen hebben;
 • Tijdens de periode van 01/04/2019 t.e.m. 31/12/2019: omzet (excl. BTW) van minstens 450.000,00 EUR;
 • Tijdens de periode van 01/04/2020 t.e.m. 31/12/2020: omzetdaling van minstens 60%;
 • Tijdens de periode van 01/04/2020 t.e.m. 31/12/2020: boekhoudkundig verlies.

Deze voorwaarden moeten cumulatief voldaan zijn.

Uitgesloten
 • Ondernemingen in niet-actieve toestand (faillissement, vereffening, stopzetting, ontbinding)
 • holdingvennootschappen
 • patrimoniumvennootschappen
 • managementvennootschappen
Periode

Referentieperiode van 01/04/2020 t.e.m. 31/12/2020 t.o.v. dezelfde periode in 2019.

Vergoeding

Deze premie bedraagt 10% van de omzet (exclusief BTW) tijdens dezelfde periode in 2019 (laatste 3 kwartalen) met aftrek van de reeds ontvangen premies.

Het steunbedrag mag voor kleine ondernemingen niet meer dan 90% van de vaste kosten zijn, voor middelgrote en grote ondernemingen mag het steunbedrag niet meer dan 70% van de vaste kosten zijn. Meer gedetailleerde info over deze maximale steunbedragen is terug te vinden op de website van VLAIO.

Aanvraag

Een aanvraag indienen via de website van VLAIO kan tot en met 30 september 2021.

Aanvullende premies in bepaalde gemeentes

Momenteel zijn er extra premies beschikbaar in de verschillende provincies van België.

Hou dus zeker de website van uw stad/gemeente in de gaten om te zien of u recht hebt op bijkomende premies. Meer info kan u ook terugvinden op de website van VLAIO:

https://vlaio.be/nl/subsidies-...

De premies die de lokale overheden verstrekken door de coronacrisis, zullen onder bepaalde voorwaarden belastingvrij zijn in de personen- en vennootschapsbelasting.

Aanvullende éénmalige premie (NIEUW)

Zelfstandigen die in de periode van 1 oktober 2020 tot en met 30 april 2021 gedurende minstens 6 maanden een uitkering overbruggingsrecht kregen, hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een bijkomende éénmalige premie van 598,81 euro.

Er moet geen aanvraag ingediend worden. Als je voldoet aan de voorwaarden, zal je sociale verzekeringsfonds deze premie automatisch betalen.

Achtergestelde leningen op drie jaar (de coronalening)

Gezien er nog een grote nood is aan extra financiering, zal PMV achtergestelde leningen op een termijn van 3 jaar verschaffen. Deze maatregel geldt enkel voor Vlaamse KMO’s die nood hebben aan versterking van hun eigen vermogen naar aanleiding van het coronavirus. Dit duwtje in de rug is echter enkel voor gezonde, actieve bedrijven en niet voor ondernemingen die al voor de crisis problemen hadden. Daarnaast komen enkel bedrijven in aanmerking:

 • met een effectieve tewerkstelling van min. 80% van hun personeelsbestand op het einde van 2019 (max. 20% tijdelijke werkloosheid) OF
 • die zich ertoe engageren om op zeer korte termijn naar een tewerkstelling van 80% van hun personeelsbestand met maximum 20% tijdelijke werkloosheid (referentie eind 2019) over te gaan OF
 • die minstens 50% van hun personeelsbestand uit het systeem van tijdelijke werkloosheid halen en terug aan het werk zetten.

PMV richt zich op volgende doelgroepen:

 1. Start-ups & scale-ups: (jonge) bedrijven die in de laatste 3 jaren geen recurrente positieve kasstroom hadden en die vernieuwende producten en/of diensten ontwikkelen of reeds op de markt brengen;
 2. Kmo's en zelfstandigen: die vóór de coronacrisis recurrente positieve kasstromen hadden en hierdoor in aanmerking kwamen voor de klassieke bankfinanciering.

De achtergestelde lening kan toegekend worden voor een minimumbedrag van 25.000,00 EUR en een maximumbedrag van 2.800.000,00 EUR. Er dient wel een onderscheid gemaakt te worden tussen twee schijven:

 • Lening tot 800.000 EUR: geen beperkingen in termen van loonkost of omzet
 • Lening vanaf 800.000 EUR tot 2.800.000 EUR: het maximumbedrag voor de schijf boven 800.000 EUR wordt beperkt tot het grootste van volgende bedragen, zijnde 100% van de loonkost of 12,5% van de omzet

Deze lening zal een jaarlijkse, uitgestelde intrest met zich meebrengen van ofwel 5,00%/6,00% (afhankelijk van schijf) voor start-ups & scale-ups ofwel 4,50% voor kmo's en zelfstandigen die volledig betaald zal moeten worden op de eindvervaldag.

Update 02/07/2020: voor achtergestelde leningen tot 150.000 EUR geldt een intrestvoet van 3,00%. Deze intrestverlaging zal ook toegepast worden op dossiers van 150.000 EUR of minder die reeds in omloop zijn. Voor ondernemers actief in de autocar-, autobus- en taxisector bedraagt de intrestvoet vast 3,00% ongeacht het kredietbedrag.

Helaas is deze maatregel onverenigbaar met de hinder- of compensatiepremie indien het krediet meer bedraagt dan 75.000 EUR en dit voor beide doelgroepen voor wie de lening bedoeld is. Wie na het ontvangen van één van de premies toch een beroep wil doen op deze achtergestelde lening (>75.000 EUR), zal de premie moeten terugbetalen.

De achtergestelde lening moet aangevraagd worden via de site van PMV voor 15/10/2021. Indien de aanvraag correct en volledig is, zou de doorloopperiode tussen aanvraag en terbeschikkingstelling maximaal 1 maand mogen bedragen.

Uitbreiding win-win lening

De win-winlening is in 2006 in het leven geroepen. Op deze manier kunnen kmo's kapitaal verwerven door een achtergestelde lening te verkrijgen van bv. vrienden en familie terwijl zij hiervoor een belastingvoordeel van 2,5% op het geleende bedrag terugkrijgen. Hier werden wel grensbedragen en voorwaarden aan gekoppeld. Het werd reeds aangekondigd dat deze door de coronacrisis uitgebreid/versoepeld gingen worden. Het decreet van 2 oktober 2020 heeft aldus volgende versoepelingen aangekondigd:

 • Privépersonen kunnen voortaan een lening verstrekken tot 75.000 EUR i.p.v. 50.000 EUR;
 • De onderneming kan win-winleningen ontvangen tot 300.000 EUR i.p.v. 200.000 EUR;
 • De looptijd wordt flexibeler waarbij gekozen kan worden tussen de 5 en 10 jaar i.p.v. de oorspronkelijke vaste termijn van 8 jaar;
 • Ook kleine aandeelhouders (met max. 5% van de aandelen) kunnen een win-winlening verstrekken.

Deze verruiming zal gelden voor alle overeenkomsten die afgesloten worden na 06/10/2020 (publicatie decreet).

Daarnaast werden ook volgende gunstmaatregelen uitgewerkt:

 • De overheidswaarborg werd uitgebreid van 30% naar 40%. Indien de onderneming failliet gaat, kan de ontlener dus 40% van zijn geld terugkrijgen via een belastingvermindering. Dit is een tijdelijk regeling, deze hogere waarborg geldt dan voor alle overeenkomsten die werden afgesloten van 15/03/2020 tot uiterlijk 31/12/2021, voor de ganse looptijd.

De vernieuwde win-winlening kan op heden aangevraagd worden via de website van PMV.

Belastingvoordeel kwijtschelding huur

Onder bepaalde voorwaarden kan een verhuurder die een pand verhuurt aan een zelfstandige die verplicht gesloten is door de coronamaatregelen, een belastingvermindering of belastingkrediet bekomen t.b.v. 30% van de kwijtgescholden huurprijs in de maanden juni t.e.m. september 2021.

Het belastingvoordeel is wel begrensd tot 5.000 euro per maand per huurovereenkomst en tot een algemeen maximum van 45.000 per belastingplichtige over alle huurovereenkomsten.

De aanvraag moet ten laatste op 15 november 2021 worden ingediend.

Het welvaartsfonds

Belgen zijn spaarders, zover is duidelijk. Er staat een torenhoog bedrag van in totaal 284 miljard euro geparkeerd op de spaarboekjes. Een aanzienlijk bedrag hiervan wordt gedefinieerd als “slapend spaargeld”.

De bedoeling is om een fonds met een waarde van 500 miljoen euro op te starten dat zal beleggen in kapitaalsverhogingen of achtergestelde leningen bij Vlaamse bedrijven. De overheid stort alvast 240 miljoen euro via PMV (Participatiemaatschappij Vlaanderen, het investeringsvehikel van de Vlaamse overheid) om het fonds aan te vullen maar kijkt dus naar de sparende Vlaming om dit verder aan te vullen.

Hoe werkt het concreet? U kan als particulier aandelen aankopen in het fonds, dat zo het geld kan investeren in bedrijven. In ruil voor deze inbreng, krijgt u een belastingvoordeel van 2,5% voor 3 jaar lang met een maximum van 1.000 euro in totaal. Er wordt ook een voordeel voorzien op vlak van erfbelasting. Indien u zou komen te overlijden, dan zal maar 3% erfbelasting geheven worden op de investering in het fonds en niet meegerekend worden in het vermogen.

Het fonds zal zijn kapitaal vooral richten op beginnende bedrijven (start-ups en scale-ups), maar ook naar innovatieve bedrijven die bepaalde ethische voorwaarden nakomen. Geen concrete voorwaarden maar wel het ethisch handelen en de Vlaamse verankering zullen belangrijk zijn in de beoordeling.

Voor meer info, ga naar https://www.welvaartsfonds.eu/ .

Het vriendenaandeel

Naast de win-winlening die familie en vrienden kunnen gebruiken om geld te lenen aan een kmo, komt er nu ook een vriendenaandeel die hen moet aanmoedigen om aandelen te verwerven. Dezelfde bedragen die worden verstrekt als achtergestelde lening (win-winlening) zullen ook als kapitaalparticipatie kunnen worden gegeven. De grensbedragen zullen dus moeten worden gerespecteerd, de kredietgever kan maximaal 75.000 EUR investeren en als ondernemingen kan je op deze manier maximaal 300.000 EUR kapitaal verwerven.

De win-winlening kan niet gecombineerd worden met het vriendenaandeel, er kan wel gekozen worden om een deel van het bedrag als lening te geven en een deel als kapitaal.

Hier wordt een fiscaal voordeel in de personenbelasting tegenover gesteld van 2,5% gedurende 5 jaar.

Conform de vennootschapswetgeving zal wel een verslag moeten worden opgesteld over de uitgifteprijs van de aandelen (met positief oordeel van een bedrijfsrevisor of extern accountant), zodat de potentiële intekenaar beschermd wordt.

Dit kan nog niet aangevraagd worden. Het wettelijk kader moet nog gefinaliseerd worden.

Verhoogde investeringsaftrek

Om te vermijden dat investeringen door kmo’s en zelfstandigen zouden worden stopgezet, wordt de investeringsaftrek op vaste activa die worden verkregen tussen 12/03/2020 en 31/12/2020 verhoogd tot 25%. Deze aftrek is enkel van toepassing op kmo's. De termijn voor de overdracht van een ongebruikte investeringsaftrek voor investeringen in 2019 wordt verlengd tot de 2 volgende belastbare tijdperken i.p.v. 1 belastbaar tijdperk.

Deze verhoging zal gelden tot eind 2022.

Wenst u meer informatie?

Neem contact met ons via onderstaand formulier of boek een afspraak.
Boek meteen een afspraak!
Default contact

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Laat hier uw gegevens na.