Icon doel 2

Steunmaatregelen in coronatijden

(laatste update 07/04/2022)

Voor ondernemingen die getroffen zijn door de COVID-19 crisis nam de regering al diverse maatregelen om ze te ondersteunen tijdens deze moeilijke periode. Deze zijn ondertussen al gewijzigd, verlengd en andere zijn er bijgekomen. Hieronder een beknopt overzicht van de belangrijkste op heden geldende steunmaatregelen.

Vlaams Beschermingsmechanisme 12

Ondernemers die kunnen aantonen dat ze door de coronamaatregelen een omzetdaling van minstens 60% hebben tijdens de subsidieperiode en een omzetdaling van minstens 30% tijdens het eerste kwartaal van 2022 ten opzichte van dezelfde periode in 2019, kunnen nu een premie aanvragen. De omzetdaling dient hier door de ondernemers aangetoond te worden.

Ondernemers die verplicht hun deuren moesten sluiten, kunnen voor de periode dat ze gesloten waren, ook steun aanvragen zonder bewijs aan te leveren.

Voor zelfstandigen in hoofdberoep bedraagt de steun 10% van de omzet en voor zelfstandigen in bijberoep 5% van de omzet (beperkt tot bepaalde drempels).

Je kan een aanvraag indienen tot en met 16 mei 2022, 20 uur. Dit kan enkel online via het e-loket voor ondernemers (https://www.e-loketondernemers.be/nl).

Overbruggingslening

Ondernemers zullen ook een overbruggingslening kunnen aanvragen om de moeilijke periode te overbruggen. Deze lening kan dienen als investering in ventilatie, luchtkwaliteit, vernieuwen van voorwaarden, dekking vaste kosten, etc.

De rente bedraagt 1%.

De looptijd van de overbruggingslening is beperkt tot 36 maanden voor leningen van minimum 10.000 euro. Het maximumbedrag hangt af van de grootte of omzet van de onderneming en is begrensd tot 200.000 euro voor ondernemingen met minder dan 50 werknemers en 400.000 euro voor ondernemingen met 50 tot en met 250 werknemers.

De lening kan aangevraagd worden tot en met 15 juni 2022 om 12u.

Belangrijk: ondernemingen die door de oorlog in Oekraïne zware hinder ondervinden en daardoor ook in financiële problemen zullen terecht komen, zullen ook deze lening op termijn kunnen aanvragen. Deze maatregel is nog niet operationeel.

Globalisatiemechanisme voor 2021

Net zoals in 2020 zullen ondernemingen een subsidie ontvangen als ze een zwaar omzetverlies hebben geleden van meer dan 60% over het volledige jaar 2021.

De aanvraag kan enkel online ingediend worden vanaf 16 mei 2022 tot en met 13 juni 2022, 20u.

Het overbruggingsrecht voor zelfstandigen verlengd

In bepaalde gevallen kunnen zelfstandigen tijdens de COVID-19 crisis beroep doen op één van de uitkeringen van het overbruggingsrecht als vervangingsinkomen. We onderscheiden hier 3 soorten uitkeringen:

Corona-overbruggingsrecht (pijler 1)

Dit zal gelden voor zelfstandigen die nog steeds beoogd worden door de sluitingsmaatregelen opgelegd door de overheid inzake corona. Dit overbruggingsrecht is in werking getreden vanaf 1 oktober 2021 en zal gelden tot en met maart 2022.

De aanvraag voor de maanden november en december 2021 moet uiterlijk op 30 juni 2022 ingediend zijn.

De aanvraag voor de maanden januari, februari en maart 2022 moet uiterlijk op 30 september 2022 zijn ingediend.

Overbruggingsrecht omzetdaling (pijler 2)

Dit is een vervangingsinkomen die zelfstandigen kunnen ontvangen omdat ze geconfronteerd worden met een omzetverlies als gevolg van de COVID-19 crisis van:

  • minstens 65% voor de periode van 1 oktober tot en met 30 november 2021;
  • minstens 40% voor de periode van 1 december tot en met 31 maart 2022.

De aanvraag voor de maanden oktober, november en december 2021 moet uiterlijk op 30 juni 2022 ingediend zijn.

De aanvraag voor de maanden januari, februari en maart 2022 moet uiterlijk op 30 september 2022 zijn ingediend.

Overbruggingsrecht bij quarantaine of gesloten klas, school of kinderopvang (pijler 3)

In bepaalde gevallen is het ook mogelijk om een vergoeding te ontvangen bij quarantaine of zorg voor een kind. Dit kon nog tot eind december 2021, maar deze maatregel is verlengd tot 31 maart 2022.

De aanvraag voor de maanden oktober, november en december 2021 moet uiterlijk op 30 juni 2022 ingediend zijn.

De aanvraag moet voor de maanden januari, februari en maart 2022 uiterlijk op 30 september 2022 zijn ingediend.

Verhoogde investeringsaftrek

Om te vermijden dat investeringen door kmo’s en zelfstandigen zouden worden stopgezet, wordt de investeringsaftrek op vaste activa die worden verkregen tussen 12/03/2020 en 31/12/2020 verhoogd tot 25%. Deze aftrek is enkel van toepassing op kmo's. De termijn voor de overdracht van een ongebruikte investeringsaftrek voor investeringen in 2019 wordt verlengd tot de 2 volgende belastbare tijdperken i.p.v. 1 belastbaar tijdperk.

Deze verhoging zal gelden tot eind 2022.

Het vriendenaandeel

Naast de win-winlening die familie en vrienden kunnen gebruiken om geld te lenen aan een kmo, komt er nu ook een vriendenaandeel die hen moet aanmoedigen om aandelen te verwerven. Dezelfde bedragen die worden verstrekt als achtergestelde lening (win-winlening) zullen ook als kapitaalparticipatie kunnen worden gegeven. De grensbedragen zullen dus moeten worden gerespecteerd, de kredietgever kan maximaal 75.000 EUR investeren en als ondernemingen kan je op deze manier maximaal 300.000 EUR kapitaal verwerven.

De win-winlening kan niet gecombineerd worden met het vriendenaandeel, er kan wel gekozen worden om een deel van het bedrag als lening te geven en een deel als kapitaal.

Hier wordt een fiscaal voordeel in de personenbelasting tegenover gesteld van 2,5% gedurende 5 jaar.

Conform de vennootschapswetgeving zal wel een verslag moeten worden opgesteld over de uitgifteprijs van de aandelen (met positief oordeel van een bedrijfsrevisor of extern accountant), zodat de potentiële intekenaar beschermd wordt.

De maatregel is operationeel sinds 11 februari 2021.

Voor meer info, ga naar https://www.vlaio.be/nl/subsid...

Uitbreiding win-win lening

De win-winlening is in 2006 in het leven geroepen. Op deze manier kunnen kmo's kapitaal verwerven door een achtergestelde lening te verkrijgen van bv. vrienden en familie terwijl zij hiervoor een belastingvoordeel van 2,5% op het geleende bedrag terugkrijgen. Hier werden wel grensbedragen en voorwaarden aan gekoppeld. Het werd reeds aangekondigd dat deze door de coronacrisis uitgebreid/versoepeld gingen worden. Het decreet van 2 oktober 2020 heeft aldus volgende versoepelingen aangekondigd:

  • Privépersonen kunnen voortaan een lening verstrekken tot 75.000 EUR i.p.v. 50.000 EUR;
  • De onderneming kan win-winleningen ontvangen tot 300.000 EUR i.p.v. 200.000 EUR;
  • De looptijd wordt flexibeler waarbij gekozen kan worden tussen de 5 en 10 jaar i.p.v. de oorspronkelijke vaste termijn van 8 jaar;
  • Ook kleine aandeelhouders (met max. 5% van de aandelen) kunnen een win-winlening verstrekken.

Deze verruiming zal gelden voor alle overeenkomsten die afgesloten worden na 06/10/2020 (publicatie decreet).

Daarnaast werden ook volgende gunstmaatregelen uitgewerkt:

  • De overheidswaarborg werd uitgebreid van 30% naar 40%. Indien de onderneming failliet gaat, kan de ontlener dus 40% van zijn geld terugkrijgen via een belastingvermindering. Dit is een tijdelijk regeling, deze hogere waarborg geldt dan voor alle overeenkomsten die werden afgesloten van 15/03/2020 tot uiterlijk 31/12/2021, voor de ganse looptijd.

De vernieuwde win-winlening kan op heden aangevraagd worden via de website van PMV.

Het welvaartsfonds

Belgen zijn spaarders, zover is duidelijk. Er staat een torenhoog bedrag van in totaal 284 miljard euro geparkeerd op de spaarboekjes. Een aanzienlijk bedrag hiervan wordt gedefinieerd als “slapend spaargeld”.

De bedoeling is om een fonds met een waarde van 500 miljoen euro op te starten dat zal beleggen in kapitaalsverhogingen of achtergestelde leningen bij Vlaamse bedrijven. De overheid stort alvast 240 miljoen euro via PMV (Participatiemaatschappij Vlaanderen, het investeringsvehikel van de Vlaamse overheid) om het fonds aan te vullen maar kijkt dus naar de sparende Vlaming om dit verder aan te vullen.

Hoe werkt het concreet? U kan als particulier aandelen aankopen in het fonds, dat zo het geld kan investeren in bedrijven. In ruil voor deze inbreng, krijgt u een belastingvoordeel van 2,5% voor 3 jaar lang met een maximum van 1.000 euro in totaal. Er wordt ook een voordeel voorzien op vlak van erfbelasting. Indien u zou komen te overlijden, dan zal maar 3% erfbelasting geheven worden op de investering in het fonds en niet meegerekend worden in het vermogen.

Het fonds zal zijn kapitaal vooral richten op beginnende bedrijven (start-ups en scale-ups), maar ook naar innovatieve bedrijven die bepaalde ethische voorwaarden nakomen. Geen concrete voorwaarden maar wel het ethisch handelen en de Vlaamse verankering zullen belangrijk zijn in de beoordeling.

Voor meer info, ga naar https://www.welvaartsfonds.eu/ .


Wenst u meer informatie?

Neem contact met ons via onderstaand formulier of boek een afspraak.
Boek meteen een afspraak!
Default contact

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Laat hier uw gegevens na.