Icon boekhouding 5

Nieuw statuut voor de student die een zelfstandige activiteit uitoefent

Om jongen mensen aan te zetten tot het ondernemerschap is er vanaf 1 januari 2017 een nieuw sociaal en fiscaal statuut ingesteld voor de student-zelfstandige. Op het vlak van de sociale bijdragen wordt voorzien in een voordelige bijdrageregeling terwijl er op fiscaal vlak een versoepeling plaatsvindt met betrekking tot wanneer een persoon nog fiscaal ten laste kan worden beschouwd.

Sociaal luik

Tot voor 2017 konden studenten die een zelfstandige beroepsactiviteit uitoefenden op sociaal gebied een gelijkstelling met een zelfstandige in bijberoep aanvragen. Vanaf 1 januari 2017 heeft men een specifieke regeling voorzien voor de student-zelfstandige. Hierbij dient u als student-zelfstandige aan een aantal voorwaarden te voldoen:

  • U bent minstens 18 jaar en hoogstens 25 jaar oud;
  • U volgt studies in een erkende onderwijsinstelling in België of in het buitenland;
  • U bent ingeschreven voor minstens 27 studiepunten per jaar of 17 lesuren per week om een diploma te behalen dat erkend wordt in België;
  • U volgt regelmatig de lessen en kan dit aantonen aan de hand van een attest opgesteld door uw school of u kan aantonen dat u heeft deelgenomen aan de examens;
  • U oefent een zelfstandige activiteit uit.

Het statuut van student-zelfstandige kan aangevraagd worden bij uw sociaal kantoor aan de hand van een formulier en het bezorgen van het inschrijvingsattest van uw school.

Het statuut voorziet in een voordelige bijdrageregeling waarbij men geen of een verminderde sociale bijdrage dient te betalen. Dit op voorwaarde dat het inkomen van de student-zelfstandige lager is dan het minimuminkomen voor zelfstandigen in hoofdberoep (13.296,25 euro in 2017). De sociale bijdragen zien er als volgt uit:

  • Inkomen < 6.648,12 euro per jaar (in 2017) -> geen sociale bijdragen;
  • 6.648,12 euro < inkomen < 13.296,25 euro per jaar (in 2017) -> een verminderde bijdrage van 21% berekend op het inkomen boven het grensbedrag;
  • Inkomen > 13.296,25 euro per jaar (in 2017) -> de voordelige bijdrageregeling valt weg en er dient op het volledige inkomen sociale bijdragen betaald te worden.

Zolang het inkomen lager blijft dan het bedrag van 13.296,25 euro per jaar (in 2017) blijft u ten laste van uw ouders voor de terugbetaling van de geneeskundige verzorging en de betaling van de kinderbijslag. Bij een inkomen hoger dan 6.648,12 euro per jaar (in 2017) zal het kinderbijslagfonds u wel ondervragen over de omvang van uw zelfstandige activiteit.

Fiscaal luik

Tot voor 2017 werden bezoldigingen van studenten die als werknemer tewerkgesteld zijn, voor een bedrag van 1.500 euro (niet geïndexeerd), niet beschouwd als bestaansmiddelen voor de berekening van de personen ten laste. Vanaf 1 januari 2017 wordt deze vrijstelling uitgebreid tot de winsten, baten en bezoldigingen van bedrijfsleiders die worden ontvangen door de student-zelfstandige. Voor 2017 gaat dit over een bedrag van 2.660 euro.

Wanneer een student inkomsten heeft als zelfstandige en ook als jobstudent dan wordt de vrijstelling verhoudingsgewijs aangerekend op deze inkomsten.

Er bestaat echter een uitsluiting wanneer de student een loon krijgt uit de eenmanszaak van zijn/haar ouders en deze laatste brengen dit in als beroepskost, dan kan de student nooit fiscaal als persoon ten laste in aanmerking komen. Dit wordt doorgetrokken naar het geval waarbij een student-zelfstandige een bezoldiging als bedrijfsleider ontvangt vanuit de vennootschap van zijn/haar ouders. Specifiek gelden de volgende regels:

  • Bezoldiging < 2.000 euro -> u blijft een persoon ten laste
  • Bezoldiging > 2.000 euro -> u blijft een persoon ten laste indien de bezoldiging maximum de helft uitmaakt van uw totale bruto inkomen.

Bij deze laatste regel dient men te kijken naar het globale inkomen van de student-zelfstandige, dus zowel de onroerende, roerende, beroeps- als diverse inkomsten. De onderhoudsuitkeringen worden buiten beschouwing gelaten.

Het nieuwe statuut is een stap vooruit bij het stimuleren van de jeugd om een zelfstandige activiteit uit te bouwen maar men dient zicht goed bewust te zijn van alle bijkomende voorwaarden. Bij vragen hierover aarzel niet om contact op te nemen met ons kantoor of met uw sociaal verzekeringsfonds!

Wenst u meer informatie?

Neem contact met ons via onderstaand formulier of boek een afspraak.
Boek meteen een afspraak!
Default contact

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Laat hier uw gegevens na.