Icon boekhouding 5

Het nieuwe erfrecht: Erfenis belastingvrij naar kleinkinderen via de doorgeefschenking

Het nieuwe erfrecht promoot de erfenissprong en vanaf 1 september 2018 is nu ook een gedeeltelijke vrijwillige generatiesprong mogelijk. De generatiesprong gaat uit van een aanvaarding door de erfgenaam die één jaar de tijd heeft om wat hij geërfd heeft belastingvrij door te schenken aan de volgende generatie.

Voortaan kunt u dus m.a.w. een deel van uw erfenis meteen aan uw kinderen of kleinkinderen belastingvrij doorschenken, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

Voorwaarden die betrekking hebben op het overlijden dat aanleiding vormt voor de erfenissprong:

  • De erflater moet na 31 augustus 2018 zijn overleden;
  • Er moet erfbelasting zijn geheven op het deel dat de erfgenaam heeft geërfd. Die erfbelasting moet ook zijn betaald op het ogenblik dat de vrijstelling in de schenkbelasting wordt toegepast;
  • De erfbelasting moet zijn geheven door het Vlaams Gewest. Dat betekent dat de overleden persoon de laatste vijf jaar van zijn leven vooral in het Vlaams Gewest moet hebben gewoond. Een erfenis van een ouder die in Brussel of in het Waalse Gewest woonde, kan niet belastingvrij worden doorgegeven.

Voorwaarden die betrekking hebben op de schenking:

  • De schenking moet binnen het jaar na het overlijden van de erflater gebeuren;
  • De schenking moet gebeuren aan één of meer afstammelingen. Dat zijn niet alleen de kinderen, maar ook kleinkinderen en achterkleinkinderen;
  • De schenking moet gebeuren bij notariële akte en mag niet aan opschortende voorwaarden of termijnen onderworpen zijn.

Het volstaat dat de erfgenaam de waarde van de geërfde goederen schenkt. Het moeten niet noodzakelijk de goederen zelf zijn. Wie een beleggingsportefeuille van zijn vader erft, kan de waarde van die portefeuille aan zijn kinderen schenken. Hij moet de effecten zelf niet uit handen geven. Dat geldt ook voor onroerende goederen zoals een woning of een bouwgrond.

Voorbeeld:

Luc erft een woning van 240.000 euro en betaalde hierop 18.600 euro aan erfbelasting ((50.000*3%) + (190.000*9%) = 1.500 + 17.100). Luc schenkt 240.000 euro liquide middelen aan Pieter, de normaal te betalen schenkbelasting zou dan 7.200 euro bedragen (240.000*3%). Dit bedrag zal volledig vrijgesteld worden als aan alle hierboven opgesomde voorwaarden is voldaan.

De gedeeltelijke vrijwillige generatiesprong biedt unieke planningsmogelijkheden. De techniek is interessant voor wie erft en reeds voldoende eigen vermogen heeft opgebouwd. Er kan bijvoorbeeld onbelast een overdracht van geërfd onroerend goed naar de volgende generatie gerealiseerd worden, mits de overdracht gebeurt binnen de termijn van één jaar en voor zover het onroerend goed deel uitmaakte van de nalatenschap van de erflater. Ook kan de langstlevende echtgenoot via de doorgeefschenking een deel van zijn/ haar aandeel in de nalatenschap van de eerststervende onbelast aan de kinderen geven.

Wenst u over dit alles meer te weten of wenst u bijstand bij een op maat gemaakte successieplanning, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren!

Tijdens het seminarie van 13 november a.s. lichten wij deze interessante topic en andere relevante nieuwigheden n.a.v. de hervorming van het erfrecht toe en proberen wij stil te staan over de impact van deze hervormingen op reeds uitgevoerde successie- en vermogensplanningen. U kan nog steeds inschrijven voor dit seminarie via deze link. Het seminarie is volledig gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht.

Wenst u meer informatie?

Neem contact met ons via onderstaand formulier of boek een afspraak.
Boek meteen een afspraak!
Default contact

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Laat hier uw gegevens na.