Icon boekhouding 5

Bestuurdersaansprakelijkheid in het WVV

In ons artikel van maart gaven we reeds de belangrijkste wijzigingen omtrent het nieuwe vennootschapsrecht. Er werd toen een overzicht gegeven van de krachtlijnen van de nieuwe wetgeving. Het artikel kan je terugvinden in de link hieronder:

https://www.accofisc.be/2019/03/nieuwste-ontwikkelingen-omtrent-vennootschapsrecht/

Op vlak van bestuursaansprakelijkheid zijn er echter ook enkele zaken gewijzigd. We gaan hier even dieper op in.

In het nieuwe wetboek voor vennootschappen en verenigingen is er een artikel 2:57 ingevoerd waarbij de bestuursaansprakelijkheid verduidelijkt maar ook beperkt wordt. De wetgever had hier verschillende redenen voor. De maximale bedragen zorgen er namelijk voor dat bestuurders redelijke aansprakelijkheidsverzekeringen kunnen afsluiten, het ondernemersrisico aldus terug aantrekkelijker wordt en stelt aandeelhouders én derden gerust. Wat moet je hierover exact weten?

Een algemene aansprakelijkheidsregeling voor alle soorten bestuurders

Waar voordien de aansprakelijkheid per vennootschapsvorm werd opgedeeld, is er nu sprake van een algemene aansprakelijkheidsregeling die geldig is voor alle soorten rechtspersonen.

Ook de feitelijke bestuurders, namelijk zij die de werkelijke bestuursbevoegdheid hebben t.a.v. de rechtspersoon, zijn op dezelfde manier aansprakelijk als de bestuurder die formeel benoemd is.

Beperking van de bestuursaansprakelijkheid

Deze beperking houdt in dat er vanaf de inwerkingtreding van het VWW maximumgrenzen op de aansprakelijkheid van bestuurders gelden. Deze grenzen zullen bepaald worden in functie van de grootte van de vennootschap, zijnde de gemiddelde omzet (exclusief BTW) en het gemiddelde balanstotaal van de laatste drie boekjaren voorafgaand aan de instelling van de aansprakelijkheidsvordering. Hieronder een overzicht:

Omzet <350.000 EUR en balanstotaal <175.000 EUR
Omzet <700.000 EUR en balanstotaal <350.000 EUR
Omzet tussen 700.000 en 9.000.000 EUR en balanstotaal tussen 350.000 EUR en 4.500.000 EUR
Omzet tussen 9.000.000 en 50.000.000 EUR en balanstotaal tussen 4.500.000 en 43.000.000 EUR
Omzet > 50.000.000 EUR en balanstotaal >43.000.000 EUR
Max. 125.000 EUR bestuurdersaansprakelijkheid
Max. 250.000 EUR bestuurdersaansprakelijkheid
Max. 1.000.000 EUR bestuurdersaansprakelijkheid
Max. 3.000.000 EUR bestuurdersaansprakelijkheid
Max. 12.000.000 EUR bestuurdersaansprakelijkheid

Deze drempels gelden voor alle bestuurders samen en per geheel van feiten dat aanleiding kan geven tot aansprakelijkheid.Er kan niet voorzien worden in een contractuele beperking van de aansprakelijkheid onder de wettelijke grenzen. De rechtspersoon kan ook niet op voorhand afstand doen van een aansprakelijkheidsvordering t.a.v. de bestuurder. Dit wil zeggen dat ook de financiële gevolgen van de aansprakelijkheid niet ten laste kunnen komen van deze entiteiten. Elke bepaling in een contract of in de statuten die dit wel regelen, worden als nietig beschouwd.Op de valreep werd nog een amendement ingediend waarbij deze aansprakelijkheidsbeperking genuanceerd wordt. De beperking geldt immers niet in het geval van:

  • Een lichte fout die eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt
  • Zware fout
  • Bedrieglijk opzet
  • Oogmerk om te schaden (opzettelijke fout)
  • Voor fouten tegen verplichtingen inzake o.a. het geldig inschrijven van aandelen, het volstorten van het kapitaal en de kapitaalsverhoging
  • De hoofdelijke aansprakelijkheid voor fiscale schulden (onder bepaalde voorwaarden)
  • De hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale zekerheidsbijdragen (onder bepaalde voorwaarden)

Indien u dit dus aandachtig bekijkt, ziet u dat eigenlijk enkel de toevallige lichte fout kan genieten van de aansprakelijkheidsbeperking. Voorzichtigheid blijft dus geboden bij de uitoefening van een bestuursmandaat.

Inwerkingtreding?

De beperking is al van toepassing op nieuwe vennootschappen opgericht vanaf 1 mei 2019.

Voor bestaande vennootschappen zal dit pas gelden voor schadeveroorzakende feiten die plaatsvinden na 1 januari 2020, zijnde de datum waarop het WVV in principe van toepassing wordt op bestaande rechtspersonen. Indien de vennootschap al vroeger geopteerd heeft voor de statutenwijziging (opt-in) dan is deze regeling vervroegd van toepassing.

Wenst u meer informatie?

Neem contact met ons via onderstaand formulier of boek een afspraak.
Boek meteen een afspraak!
Default contact

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Laat hier uw gegevens na.